Karcinom těla děložního – staging up to date

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P08

Autoři: Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.

Úvod

Karcinom těla děložního je 4.nejčastějším zhoubným nádorem u žen v České republice. Dle údajů NOR z roku 2007 je incidence 32,6 případů na 100 tis.žen/rok, v absolutním čísle to představuje 1726 případů/rok. Mortalita u karcinomu těla děložního je 10/100tis. žen/rok, v absolutním čísle to představuje 532 případů/rok. Karcinom těla děložního se vyskytuje v 75% postmenopauzálně, v 25% premenopauzálně, z toho v 5% před 40.rokem života ženy.

Staging

Vyšetřovací metody k určení rozsahu onemocnění rozdělujeme na obligatorní a fakultativní. Mezi obligatorní řadíme gynekologické vyšetření včetně podrobné anamnézy, odběr kompletní laboratoře, interní vyšetření, RTG S + P a ultrazvuk malé pánve a dutiny břišní. V 7. vydání manuálu stagingu zhoubných nádorů dle American Joint Commitee on Cancer 2009 se zavádí nový T symbol. Odpadá třístupňovost T1 (a-b-c). Invaze je tedy hodnocena pouze v kriteriích, zda tumor přesahuje polovinu síly myometria. Odpadá význam hodnocení invaze jen do sliznice hrdla děložního (T2a). Odpadá význam hodnocení pozitivní laváže peritoneální dutiny, kdy dříve byl tento nález automaticky korigován v klasifikaci na stádium IIIA.

Cíl studie

Cílem studie je zavést do rutinní praxe expertní ultrazvukové vyšetření s důrazem na hodnocení všech kriterií ukazující na rozsah možného postižení dělohy, spádových lymfatických uzlin a detekci vzdálených metastáz. Ultrazvukové vyšetření na našem pracovišti je provedeno onkogynekologem, který zároveň pacientku operuje. Tím je zajištěna okamžitá zpětná vazba, další korekce probíhá po vyhodnocení nálezu patologem pooperačně.

Metodika:

U 94 pacientek s diagnostikovaným karcinomem endometria ve stadiu I dle FIGO klasifikace byla předoperačně posouzena hloubka myometrální invaze při transvaginálním ultrazvukovém vyšetření.

Výsledky

Za období 01/2009-12/2010 představujeme soubor 94 pacientek s diagnózou karcinomu těla děložního ve stadiu I dle FIGO klasifikace. U celkem 78 pacientek byla hloubka invaze tumoru do myometria zhodnocena správně, u 16 pacientek chybně. U chybně hodnocených pacientek byl v 10 případech nález nadhodnocen a v 6 případech podhodnocen. Transvaginální sonografie byla úspěšná při hodnocení myometrální invaze v 83% (78/94) případů (senzitivita 83%, specificita 89%).

Diskuze

Expertní ultrazvukové vyšetření se stává rutinní součástí stagingu. Dle výsledků velkých světových studií je přesnost hodnocení invaze tumoru do myometria dle ultrazvuku (UZ) 84%, dle magnetické rezonance (MR) 81%. V hodnocení šíření nádoru do hrdla dělohy je ultrazvuk ještě přesnější, a to v 92%, magnetická rezonance 85%. Expertní ultrazvukové vyšetření je zcela zásadní vyšetřovací metodou ke stanovení přesného předoperačního stagingu, stanovení operability a naplánovaní radikality výkonu


Závěr

Expertní ultrazvukové vyšetření je levná a dostupná metoda. Používá se nejen ve stanovení stagingu předoperačně, ale i v rámci dispenzarizace onkogynekologických pacientek a v rámci screeningu u pacientek s hereditárními syndromy v onkologii. Kvalita výsledků expertního ultrazvukového vyšetření je závislá na erudici lékaře, jako každá metoda má i toto vyšetření svoji ‘learning curve’.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011