Karcinomatózna mastitída

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 007

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; MUDr. Eva Mináriková; Mgr. Erika Zámečníková

V programu uvedeno pod názvem Diagnostika ca mastitidy


Karcinomatózna mastidída patrí medzi ochorenie s najhoršou prognózou zo všetkých štádií karcinómu prsníka. Ochorenie bolo opísané už v roku 1814 Charlesom Bellom. V roku 1924 bolo ochorenie pomenované ako inflamatórny karcinóm. Karcinomatózna mastitída (inflamatórny karcinóm) je difúzna, výrazná indurácia kože s eryzipeloidným lemom, niekedy bez prítomnosti primárneho nádoru. Ochorenie je klasifikované podľa TNM klasifikácie ako T4d.

Ochorenie sa našťastie nevyskytuje často. Incidencia ochorenia sa vo svete podieľa v rozmedzí 1 až 5% z celkového počtu karcinómov prsníka. Vekový výskyt ochorenia je približne o tri až sedem rokov skorší ako u žien s karcinómom prsníka bez inflamatórneho karcinómu.

Inflamatórny karcinóm sa vyskytuje bez výskytu karcinómu v parenchýme prsníka ako i bez výskytu. Podľa literárnych údajov sa výskyt tumoru pohybuje v rozhraní od 30 do 60%. Výskyt palpačne metastaticky postihnutých uzlín sa pohybuje v rozmedzí od 50 do 85% a výskyt vzdialených metastáz v 10 až 40%.


Diagnostika:

 • Klinika

 • Natívna mamografia

 • Cytológia, histológia

 • CT hrudníka, abdomenu a malej panvy

 • Gamagrafia skeletu

 • PET/CT

 • Markery.

Pri diagnostike karcinomatóznej mastitídy je nutnosť komplexnej diagnostiky, hlavne klinického onkológia, rtg diagnostika ako i chirurga.


Príznaky:

 • Bolestivé náhle zväčšenie prsníka

 • Začervenanie so zhrubnutím kože

 • Ťažký prsník a mierne pálenie

 • Retrakcia kože alebo bradavky prsníka.


Naše skúsenosti

Od roku 1990 do konca roku 2009 sme na Prsníkovej ambulancii histologicky potvrdili 211 žien s karcinomatóznou mastitídou. Celkový počet tohto ochorenia bol v 4% podieli zo všetkých diagnostikovaných karcinómov prsníka.

Priemerný vek žien s inflamatórnym karcinómom bol 53,4 roka, medián 52 a modus 46 rokov. Karcinomatózna mastidída sa s výskytom tumoru podieľala v 55%, bez výskytu tumoru len v 45%. Anamnéza ochorenia bola veľmi často do 2 mesiacov (skoro 60%). Zistenie ochorenia pri preventívnej prehliadke bolo v 18%. Ženy s kratšou anamnézou ochorenia mali častejší výskyt inflamatorneho karcinómu bez výskytu tumoru ako s tumorom v porovnaní so ženami s dlhšou anamnézou.

Pred pár rokmi ženy mali diagnózu inflamatórneho karcinómu bez tumoru len cytologickým vyšetrením, v poslednej dobe je diagnóza stanovená na podklade histológie po excízii z kože prsníka. Pred liečbou stanovujeme TNM klasifikáciu pomocou natívnej mamografie a CT vyšetrenie hrudníka, abdomenu a malej panvy ako i gamagrafii skeletu.


Záver


Pri diagnostike inflamatórneho karcinómu, hlavne pri výskyte bez tumoru v prsníku, je veľmi dôležitá onkologická erudícia – klinické vyšetrenie a spolupráca s chirurgom. V prípade negatívnej histológii pri suspektnom klinickom náleze odporúčame vykonať ďalšiu excíziu z kože prsníka.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010