Karcinomy prsu ve fertilním věku: data, fakta, výstupy

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika; Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a rekonstrukční výkony u ca prsu

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Ženy ve fertilním věku, konkrétně do 45 let, nejsou v ČR zařazeny do pravidelného mamografického screeningu. V ostatních zemích EU je obvyklá dolní věková hranice 50let. Další snižování vstupního věku pro screening se zatím neuvažuje, a to ani z příčiny nárůstu počtů karcinomů prsu vzhledem k věku. Podle dat NOR ÚZIS ještě do roku 2000 se v záznamech u žen do 24 let buď karcinom prsu neobjevuje, nebo jde o sporadický případ. V roce 2007 jsou to 4 případy. Ve věkové kategorii 25-29 se v záznamech do roku 2000 objevuje 12 případů, ale v roce 2007 již 22 případů . V intervalu 30-34 let věku bylo v roce 2000 zaznamenáno 40 případů, v roce 2007 nárůst na 81 případů. Ve věku 35-49 let se v roce 2000 objevuje záznam o 102 nových případech, v roce 2007 o 125 nových nemocných.

Těhotenské karcinomy

Jednou ze známek současné doby je odsouvání těhotenství do vyššího věku, které s sebou přináší kromě snížení fertility také zvyšující se riziko karcinomu prsu vzhledem k věku. Proto se stále častěji setkáváme s karcinomy diagnostikovanými v těhotenství.

V datech NOR nemá těhotenský karcinom zvláštní příznak, profesionální odhad udává že dolní hranice bude asi 20 případů ročně, horní hranice zřejmě okolo 30 případů.

V ČR přetrvává zatím názor, že nejvhodnější cestou je těhotenství před léčbou pro karcinom ukončit. Publikované zahraniční práce se o potřebě ukončení těhotenství nezmiňují, existuje větší respekt k plodu: je-li karcinom nalezen v prvním trimestru těhotenství, je doporučena mastektomie postiženého prsu, v druhém a třetím trimestru se podává  chemoterapie,  mastektomie  po  léčbě  není  první  metodou  volby.  Zatím  se v těhotenství neprovádí radioterapie, kontraindikována je rovněž hormonální a biologická léčba. V radioterapii jsou současně zkoumány postupy, které by plod neohrozily.

Problematika prevence karcinomu fertilních žen

Zhoubnému nádoru v prsu neumíme zabránit, jedinou fungující prevencí je prevence sekundární. Ženám ve fertilním věku ještě nemůžeme nabídnout pravidelný mamografický screening, zejména do 40 let věku. Zbývá trpělivá edukace o možnostech preventivních vyšetření ultrazvukem i pomocí samovyšetření. Některé ženy již převzaly jako normu kombinaci samovyšetření každý měsíc a ultrazvukových kontrol alespoň jednou za dva roky. Ženy z rizikových rodin se aktivně zajímají o možnost individualizované prevence s ohledem na výši genetického rizika.

Je zbytečné dopustit koincidenci karcinomu a těhotenství. Většina těhotenství je dnes plánována, nečekané těhotenství přichází spíše u mladších žen. Z hlediska věkového rizika pro karcinom prsu je neplánované těhotenství u žen mezi 20-25 rokem prakticky stále bez rizika vzniku karcinomu v těhotenství nebo před ním. Jinak je tomu, pokud žena začne těhotenství plánovat a cíleně vysadí antikoncepci. Čím později v období své fertility se  k těhotenství  rozhodne,  tím  je  riziko  karcinomu  prsu  vyšší.  Pokud  je  karcinom v těhotenství diagnostikován, s největší mírou pravděpodobnosti vznikl v době před těhotenstvím (Gompertzova křivky růstu nádorů).

Z hlediska věkového rizika je stejné, zda žena plánuje první nebo další těhotenství a dosud nebyla nemocná, zda plánuje své první těhotenství po prodělané léčbě pro karcinom prsu nebo zda jde dokonce o plánované těhotenství po léčbě, po jednom nebo vícečetném cyklu ovariální hyperstimulace. Situaci není třeba komplikovat úvahami o zvýšeném riziku karcinomu prsu při léčbou navýšených nebo dokonce opakovaně navyšovaných hladinách pohlavních hormonů. Publikované práce jsou ve výsledcích nejednotné, některé se přiklánějí k tomu, že neexistuje vztah mezi vyšší hladinou pohlavních hormonů a zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu u premenopauzálních žen, v Lancet Oncology byla nejnověji publikována práce vycházející ze sedmi prospektivních studií, která naopak nárůst rizika karcinomu prsu zvýšeným hladinám pohlavních hormonů přisuzuje.

Rakovina prsu dávno přestala být společenské tabu, mediální kampaně se v ČR vedou věcně, úmrtnost na karcinom prsu se v naší zemi snížila, pětileté přežití ve srovnání s 80.lety minulého století se navýšilo nejméně o 30%.

Jak se vypořádat se specifickou problematikou karcinomu ve fertilním věku a těhotenského karcinomu? Účinná prevence může zvýšit efektivitu léčby stejně jako mamografický screening u žen v post-fertilním věku karcinomy. Těhotenské karcinomy je možno vymýtit. Základem je poučení budoucích těhotných o potřebě podstoupit vyšetření prsu před početím. Vyšetření prsů však musí být provedeno erudovaným lékařem ideálně ve screeningovém centru, kde je zkušenost hodnocení ultrazvukových obrazů prsní žlázy opravdu vysoká. K plánování potomka musí vyšetření prsů neoddělitelně patřit, a to i přes to, že není a nebude hrazeno z veřejného pojištění.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014