KARCINOMY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Z POHLEDU ONKOLOGA – SYSTÉMOVÁ LÉČBA

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XVIII. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

Číslo abstraktu: XVIII/ 45

Autoři: MUDr. Andrea Jurečková

Východiska:

Nádory štítné žlázy jsou poměrně vzácné, jejich incidence však vykazuje stoupající trend. Tvoří velmi mnohotvarou skupinu s variabilní biologickou aktivitou. Dělíme je na diferencované karcinomy (papilární, folikulární, z Hürthleho buněk), medulární karcinom a nediferencovaný (anaplastický) karcinom. Léčba diferencovaných karcinomů je chirurgická s následnou terapií radiojódem 131I, která vede ke snížení výskytu lokoregionálních relapsů a zlepšuje celkové přežití. Chemoterapie má u diferencovaných karcinomů velmi omezenou účinnost a jen okrajový význam; lze ji zvážit zejména jako paliativní u pacientů s rychlou progresí onemocnění, pokud nádor neakumuluje radiojód. Nejlepší odpovědi bylo dosaženo při léčbě na bázi doxorubicinu. U pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím diferencovaným karcinomem rezistentním na radiojód je k dispozici cílená léčba multikinázovým inhibitorem sorafenibem. V terapii medulárního karcinomu se používá léčba chirurgická, dále zevní radioterapie, léčba MIBG. Chemoterapii lze použít v adjuvantní nebo kurativní indikaci, event. konkomitantně s radioterapií. Paliativní chemoterapie má velmi omezenou účinnost, je založena zejména na režimech s dakarbazinem. V současné době jsou k dispozici dva preparáty pro cílenou léčbu pacientů s inoperabilním lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním – cabozantinib a vandetanib. Jedná se o inhibitory tyrozinkináz. Anaplastický karcinom je jedním z nejagresivnějších lidských nádorů. Neexistuje žádná dlouhodobě efektivní léčba ani jednotné léčebné schéma, prognóza pacientů je velmi nepříznivá. V léčbě anaplastického karcinomu se používá zejména chemoterapie a zevní radioterapie. Chirurgická léčba mívá spíše paliativní charakter k úlevě symptomů.

Cíl:

Cílem sdělení je prezentovat současné možnosti systémové léčby jednotlivých typů karcinomů štítné žlázy z pohledu klinického onkologa, včetně přehledu cílené léčby.

Závěr:

Nádory štítné žlázy lze podle agresivity seřadit v pořadí papilární karcinom jako biologicky nejpříznivější, folikulární karcinom, medulární karcinom a vysoce maligní anaplastický karcinom. Léčba těchto nádorů vyžaduje multidisciplinární spolupráci.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015