Karcinomy u adolescentů na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha v období 2005-2009.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 045

Autoři: MUDr. Lucie Hrdličková; as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; MUDr. Martin Kynčl; prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Incidence nádorových onemocnění ve skupině adolescentů stále narůstá, výskyt zhoubných onemocnění je ve věkové skupině 15-19 letých významně vyšší než u dětí mladších 15 let věku. Spektrum nádorů u dospívajících se od spektra nádorů v dětském věku liší, nicméně typy nádorů (především karcinomy), které převládají u dospělých pacientů, jsou v této věkové kategorii nadále velmi vzácné.

V období 2005-2009 bylo na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha léčeno celkem 248 adolescentů ve věku 15-19 let s nově diagnostikovaným zhoubným nádorovým onemocněním. Jednalo se o 190 pacientů se solidním nádorem (1 pacientka s nádorovou duplicitou) a 58 mladistvých s hematologickou malignitou. Ve sledované věkové skupině jsme dokumentovali následující diagnózy – 20x nehodgkinský lymfom (NHL), 42x Hodgkinův lymfom, 37x nádor CNS, 19x sarkom měkkých tkání (MMT), 11x osteosarkom (OS), 11x Ewingův sarkom (ES), 23x germinální tumor, 12x ostatní nádory (z toho 5x maligní melanom, 3x feochromocytom), 46x akutní lymfoblastická leukémie (ALL), 1x akutní hybridní leukémie (AHL) a 11x akutní myeloidní leukémie (AML).

U celkem 16 pacientů jsme diagnostikovali karcinom – 3x ca štítné žlázy (2x papilární, 1x medulární), 2x spinocelulární ca jazyka, 2x nasofaryngeální ca, 1x hepatocelulární ca, 1x adenoca nadledvin, 1x ca ledviny, 1x ca z acinárních buněk submandibulární slinné žlázy, 1x papilární ca močového měchýře, 1x karcinoid plic, 1x kolorektální ca, 1x neuroendokrinní ca a 1x bilaterální adenokarcinom tuby. Diagnóza karcinomu tvoří v našem souboru 8,3% (16/191) solidních nádorů diagnostikovaných u adolescentů resp. 6,4% všech malignit mladistvých ve věkové skupině 15-19 let.

V stejném období 2005-2009 bylo na našem pracovišti léčeno dalších 8 dětských pacientů s diagnózou karcinomu ve věkové skupině 0-14 let. Z celkového počtu 24 pacientů s epiteliálním nádorem tvořily karcinomy dospívajících 67% (16/24). Srovnáním našeho souboru s dostupnými epidemiologickými údaji (NCI SEER program, www.seer.gov) jsou patrné rozdíly v incidenci řady malignit. V případě epiteliálních nádorů je zřejmý zejména nízký počet pacientů s nádory štítné žlázy, které podle publikovaných údajů představují až 8% všech nádorů u mladistvých. Nižší incidence je u i maligního melanomu a germinálních nádorů. Tato diskrepance je pravděpodobně podmíněna tím, že část dospívajících s uvedenými malignitami je v rámci ČR léčena na pracovištích dospělé medicíny. Lze předpokládat, že skutečný počet mladistvých s karcinomy, ale i dalšími typy nádorů je vyšší, než ukazují data Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Závěr

V období 2005-2009 byl karcinom diagnostikován u 8,3% mladistvých pacientů s diagnózou solidního nádoru, resp. u 6,4% mladistvých léčených pro hematoonkologickou malignitu.

Podpořeno Výzkumným záměrem FN Motol MZ0FNM2005

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011