Kardiálne troponíny – nové možnosti detekcie kardiotoxicity cytostatík.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nové nádorové markery a prediktory

Číslo abstraktu: 178

Autoři: MUDr. Dagmar Urbanová, Ph.D.; Prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.

Poškodenie srdca – indukované protinádorovou chemoterapiou zahŕňa spektrum kardiálnych abnormalít od relatívne nezávažných benígnych arytmií až po život ohrozujúce stavy ako infarkt myokardu a kardiomyopatie. Toxicita chemoterapeutík môže spôsobovať stratu integrity sarkolémy kardiomyocytu, únik biochemických markerov do extracelulárneho priestoru (tkanív a cirkulácie) a v konečnom dôsledku môže viesť k zániku myokardiálnej bunky. Jedným zo spôsobov monitorovania rozsahu a závažnosti poškodenia myokardu môže byť stanovovanie hladín biomarkerov.
Úloha štandardne stanovovaných biomarkerov (ako CK, CK-MB a myoglobínu) v skorej diagnostike poškodenia srdca po protinádorovej liečbe je diskutabilná a obmedzená.
V súčasnosti sa začínajú v detekcii kardiotoxicity cytostatickej liečby používať kardiálne troponíny. Tieto markery prinášajú sľubné výsledky v stanovovaní a monitorovaní včasného i neskorého klinického aj subklinického poškodenia srdca protinádorovou liečbou.

Prehľadová prednáška má za cieľ sumarizovať klinické štúdie stanovujúce význam kardiálnych troponínov v diagnostike kardiotoxicity cytostatík a ich použitie v manažmente pacientov po prekonaní nádorového ochorenia.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006