KARDIOTOXICITA PO LIEČBE NÁDOROV - ČO VIEME, ČO NEVIEME, ČO OČAKÁVAME

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: VIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: VIII/1

Autoři: Prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.

Neskorá kardiotoxicita indukovaná protinádorovou liečbou sa najčastejšie vyskytuje u pacientov po liečbe malignít v detskom veku, po terapii lymfómov a včasného karcinómu prsníka. Súvisí najmä s antracyklínmi a rádioterapiou zasahujúcou oblasť srdca. Aj keď táto toxicita býva indukovaná na úrovni subklinických abnormalít už počas liečby, jej riziko manifestácie narastá až s časovým odstupom aspoň jedného roka po ukončení terapie. Klinicky sa prejavuje napr. ako zlyhávanie srdca, akútny koronárny syndróm, poškodenie chlopní, náhla kardiálna smrť. Z patofyziologického hl’adiska je pri objasňovaní neskorých kardiologických následkov u pacientov po liečbe nádorov potrebné okrem typu a intenzity terapie zohl’adňovať aj interindividuálnu variabilitu v odpovedi na liečbu - hlavne genetické determinanty kardiotoxicity, rizikové faktory a komorbiditu prispievajúcu ku kardiotoxicite liečby. Pohl’ad na tieto následky a prístup k ich riešeniu sa v ostatnej dekáde významne zmenil vďaka najnovším výsledkom prospektívnych klinických štúdií s 20-30-ročným sledovaním pacientov po kuratívnej protinádorovej liečbe. Stále však nemáme dostatok informácií o incidencii a prevalencii neskorej kardiotoxicity v reálnej klinickej praxi (s menej prísnou selekciou pacientov ako v trialoch - teda vo vyššom veku, s rizikovými faktormi a komorbiditami). Aj keď zatial’ neexistuje dostatočná sila dôkazov pre vytvorenie odporúčaní pre monitorovanie potenciálnej neskorej kardiotoxicity v rámci„evidence-based“ medicíny, užitočnú orientáciu poskytujú publikované odporúčania na báze konsenzu expertov mienkotvorných onkologických aj kardiologických spoločností. V prednáške budú prezentované niektoré nové poznatky týkajúce sa patogenézy a prevencie neskorej kardiotoxicity, rizikovej stratifikácie pacientov ohrozených neskorými kardiovaskulárnymi následkami a tiež najnovšie odporúčania medzinárodných spoločností pre dlhodobé sledovanie asymptomatických pacientov ohrozených neskorou kardiotoxicitou.

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016