Kasuistika nemocné s úplnou odpovědí jaterních a kostních metastáz při léčbě paklitaxelem + bevacizumabem.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 06. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 052

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

   Metastatický karcinom prsu je nevyléčitelné onemocnění, cílem léčby je prodloužení života pacientky při zachování či zlepšení jeho kvality. Studie fáze III (E2100, RIBBON-1) prokázaly přínos přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii 1. linie. V těchto studiích bylo dosaženo zvýšení četnosti odpovědí a prodloužení přežití bez progrese. Přidání bevacizumabu nezvyšuje toxicitu chemoterapeutických režimů. Bevacizumab je od roku 2007 registrován k léčbě nemocných s metastazujícím karcinomem prsu.

   Uvádíme kasuistiku naší nemocné léčené bevacizumabem, u které bylo dosaženo výborného léčebného efektu. V roce 2004 byl u tehdy 56tileté nemocné diagnostikován karcinom prsu pT2pN2M0 triplet negativní G3 mucinozní. Byla podána adjuvantní chemoterapie. Po čtyřech letech, v červnu 2008, došlo k relapsu onemocnění s postižením jater mnohočetným inoperabilním procesem a skeletu. V červenci 2008 zahájena léčba týdenním režimem paklitaxelu (ukončen v listopadu 2011) v kombinaci s bevacizumabem (pokračuje dosud). Léčbou dosaženo úplné odpovědi  na játrech a zlepšení nálezu ve skeletu. V souvislosti s léčbou bevacizumabem nebyly zaznamenány významné nežádoucí příhody. V současné době pokračuje léčba bevacizumabem již desátý měsíc.

   I naše zkušenost ukazuje, že bevacizumab je přínosem pro léčbu metastatického karcinomu prsu.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012