Kasuistika nemocné s úplnou odpovědí plicních a mediastinálních metastáz při léčbě paklitaxelem + bevacizumabem

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 188p

Autoři: MUDr. Zlatuše Bravencová

Metastatický karcinom prsu je nevyléčitelné onemocnění, cílem léčby je prodloužení života pacientky při zachování či zlep¬šení jeho kvality. Tři studie fáze III (E2100, AVADO a RIBBON-1) prokázaly přínos přidání bevacizumabu ke standardní che¬moterapii 1.linie. V těchto studiích bylo dosaženo zvýšení četnosti odpovědí a prodloužení přežití bez progrese. Přidání bevacizumabu nezvyšuje toxicitu chemoterapeutických režimů. Bevacizumab je od roku 2007 registrován k léčbě nemocných s metastazujícím karcinomem prsu.
Uvádíme kasuistikunaší nemocné léčené bevacizumabem, u které bylo dosaženo výborného léčebného efektu. V roce 2003 byl u tehdy 40leté nemocné diagnostikován lobulární karcinom prsu pT2N0M0, ER negativní, PgR negativní, HER2 negativní. Byla podána adjuvantní chemoterapie FAC. Po šesti letech, v březnu 2009, došlo k relapsu onemocnění s postižením mediastinálních uzlin, plic, pleury a skeletu. V květnu 2009 zahájena léčba týdenním režimem paklitaxelu (ukončen v listopadu 2009) v kombinaci s bevacizumabem (pokračuje dosud). Léčbou dosaženo úplné odpovědi v mediastinálních uzlinách a plicích a zlep¬šení nálezu ve skeletu. V souvislosti s léčbou bevacizumabem nebyly zaznamenány významné nežádoucí příhody.V současné době pokračuje léčba bevacizumabem již desátý měsíc.
I naše zkušenost ukazuje, že bevacizumab je přínosem pro léčbu metastatického karcinomu prsu.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011