KAZUISTIKA _ VÝZNAM CHIRURGICKÉ LÉČBY V LÉČBĚ METASTATICKÉHO MALIGNÍHO MELANOMU

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 27

Autoři: MUDr. Klaudia Regináčová; MUDr. Eva Kindlová; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

V programu pod názvem: Důležitost chirurgické léčby v léčbě metastického maligního melanomu

Úvod:

pacientka HV, 1943. Z anamnézy- hypertenze, DM li.typu, alergie - jarní pyly, operace O

NO:

1996 - maligní melanom uvey levého oka, st.p.extirpaci, dále dispenzarizace na kožní a oční klinice FNKV, 10/2012 kontrola bez známek aktivního onemocnění

                                                                  

 

   

 

I. meta do CNS

- 11 /2012 psychické problémy, kognitivní deficit, levostranná hemiparéza - MRI mozku: expanzivně se chovající ložisko okcipitálně vpravo 40x51 x30mm s výrazným kolaterálním edémem pravé hemisféry, bez dalších známek generalizace, 14/12/2012 neurochirurgické makroskopicky radikální odstranění tumoru, histologie - metastáza malig.melanomu, mikroskopicky nebylo možné se vyjádřit k radikalitě, proto indikována paliativní RT - 7 /1 /2013-1 /2/2013 Co60 30Gy/1 Ofrakcí - celé kranium, 20Gy/Sfrakcí boo st na lůžko tumoru

 

 

   

 

II. meta do plic

- 12/2013 pro susp. pneumonii, bolesti na hrudi a nejasný nález na rtg plic - provedeno diagnostické CT hrudníku: susp. meta dolního plicního laloku a sousední pleury vlevo, opět bez nálezu další generalizace, MRI mozku - reziduum tumoru neprokázáno; 3/2/2014-WATTS I.sin s odstraněním metastázy, histologicky- meta maligního melanomu levé plíce, resekát pleury bez maligních struktur, RO resekce, indikována k dispenzarizaci

 

  

 

 

III. meta do pankreatu

- 8/2014 na CT při restagingu nově výrazná dilatace hepatocholedochu a intrahepatických žlučových cest bez jiného patol.nálezu, pacientka anikterická. Následně náhle vzniklý ikterus - ERCP se zavedením stentu. Doplněn UZ - susp.hypoechogenní ložisko hlavy pankreatu 28mm, nejspíše primární nádor. Nález potvrzen i na endosonu, FNAB bez nálezu maligních buněk. 26/11 /2014 pancreatoduodenectomia sec.Traverso- Longmire, pancreatico et hepatico et duodeno jejunoanastomosis, cholecystectomia. Histologicky- meta malig.melanomu, RO resekce, 1 O lymfatických uzlin negativních, 1 uzlina v oblasti v. cava inf. pozitivní, dále dispenzarizace

Poslední restaging

8/2015 bez známek diseminace či recidivy v oblasti odstraněných metastáz, pacientka ve výborném klinickém stavu bez neurologických či kognitivních poruch, bez dýchacích obtíží, zažívání prakticky bez komplikací ECOG 0-1

Závěr:

na uvedené kasuistice 72 leté pacientky s primárním maligním melanomem uvey jsme chtěli ukázat význam chirurgického odstranění solitárních metastáz z různých lokalit. Chirurgická léčba má i v době rozvoje imunoterapie svoji nezastupitelnou roli umožňující i vysokou kvalitu života po provedených chirurgických výkonech.

 

 

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015