KAZUISTIKA: APOKRINNÍ KARCINOM AXILÁRNÍ OBLASTI

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 076

Autoři: MUDr. Zuzana Bielčiková (Ušiaková)

Východiska:

Apokrinní karcinom je vzácnou malignitou. Nejvíc případů bylo popsáno v oblasti hlavy a krku, zejména pak v oblasti axilly. Obvykle se jedná o pomalu se vyvíjející onemocnění, byly však popsány také případy nemocí s rychlou progresí.

Popis případu:

V roce 2010 navštívil naši kliniku 73letý muž s anamnézou 2 roky trvajících obtíží a tlaku při zbytnění levého podpaží. Nález jsme indikovali k histologickému vyšetření se závěrem vs primárního nízce di­ferencovaného kožního apokrinního adenokarcinomu. V rámci vstupních stagingových vyšetření podstoupil PET/CT, které potvrdilo dvě aktivní uzliny v levé axille. Ultrazvukové vyšetření prsních žláz vyloučilo primární malignitu v oblasti mamm, panel tumor-markerů byl negativní. Pacient byl indikován k exenteraci levé axilly, při které bylo odstraněno 5 uzlin, ve dvou byla nalezena metastáza karcinomu se žlázovou diferenciací, resekční okraje byly volné. Následně pacient podstoupil ozáření axilly do celkové dávky 44 Gy a dále byl sledován. V srpnu 2011, tedy 10 měsíců po ukončení primární léčby, jsme zaznamenali vzestup tumor-markeru CYFRA 21-1. Na kontrolním PET/CT vyšetření byla nalezena recidiva nemoci s metastatickým postižením skeletu, v březnu 2012 se přidalo i postižení sleziny. Biopsie kostního procesu potvrdila původ v apokrinním karcinomu. Následně byl pacient indikován k systémové léčbě (CBDCA + paklitaxel), při které ale nemoc rychle postupovala na další orgány (játra, kůže hrudníku, viz obr. 1, 2). Původní histologický materiál i excidované kožní ložisko jsme podrobili histologické expertíze, při které byl stanoven také stav hormonálních receptorů a nalezena 100% exprese androgenních receptorů. Na základě výsledku jsme v říjnu 2012 zahájili terapii bicalutamidem, kterou pacient velmi dobře toleroval a při které bylo dosaženo parciální odpovědi v oblasti sleziny (obr. 3) a kůže, nicméně v ostatních lokalitách došlo k progresi nemoci a nově se objevila retroperitoneální, mediastinální a hilová lymfadenopatie. Toho času je pacient ve velmi dobrém výkonnostním stavu a jeho kvalita života je přes rozsáhlý nález generalizace základní nemoci také velmi dobrá.

 Závěr:

Apokrinní karcinom je raritní onemocnění obvykle s chronickým protrahovaným průběhem. V naší kazuistice jsme uvedli případ rychle progredujícího apokrinního karcinomu levé axilly 73letého muže. Přes radikální přístup v primární léčbě došlo u nemocného k rozsáhlé generalizaci nemoci. Systémová chemoterapie neprokázala svou účinnost, minoritní efekt hormonální léčby akcentujeme v souvislosti s její velmi dobrou snášenlivostí a celkovým zlepšením stavu nemocného.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013