KAZUISTIKA PACIENTKY S METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU A OSTEOGENESIS IMPERFEKTA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 235

Autoři: MUDr. Markéta Protivánková; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Východiska:

V našem sdělení uvádíme kazuistiku pacientky s Osteogenesis imperfecta, klinicky vyjádřeném v koincidenci s metastatickým karcinomem prsu bone only. U pacientky byl minimální efekt podaných parenterálních bisfosfonátů, ale vynikající efekt denosumabu jak na osteolytické leze, tak i na frak­tury při osteogenesis imperfekta.

Popis případu:

60letá pacientka byla léčena pro karcinom prsu T3 NI MO invazivní duktální hormonnegativní HER + amplifikace dle FISH. Po úvodní léčbě operací chemoterapií, radioterapií a trastuzumabem byla 6 let v kompletní remisi s výskytem fraktur asi 3krát za rok, po minimálních drobných poraněních. Mnohočetná kostní ložiska, špatné hojení fraktur, osteolýza, se objevila po 6 letech a dle opakovaných CT/PET nako­nec byl nález hodnocen jako metastatická ložiska karcinomu prsu. Nadále byl zjištěn i podíl postmenopauzální osteoporózy v oblasti krčku stehenní kosti -2,5 T-skóre. Incidence fraktur se zvýšila na 5 během roku dominantně v oblasti pánve a hojení se prodloužilo z dříve 6 na 9 týdnů. Pacientka byla bez kom­plikujících onemocnění s EFLK nad 70 %. Efekt trastuzumabu spolu s parenterálními bisfosfonáty /kyselinou ibandronovou i zolendronovou) byl minimální, trvaly opakované fraktury v oblasti pánve, proto byla zahájena léčba kombinací trastuzumab/denosumab. Efekt této léčby byl vynikající a velmi rychlý. Pa­cientka byla během 4 měsíců v téměř kompletní remisi. Fraktury se zahojily a nadále v léčbě pokračujeme.

Závěr:

Případ této pacientky naznačuje možnost dobrého efektu denosumabu u léčby pacientů s osteogenesis imperfekta. Kromě protinádorového efektu lze přičíst i dobrý efekt na postmenopauzální os­teoporózu a pravděpodobně i na rychlost hojení fraktur.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013