KINETICKY ŘÍZENÉ ODSTRANĚNÍ PLAZMATICKÉHO PEGYLOVANÉHO LIPOZOMÁLNÍHO DOXORUBICINU KE ZVÝŠENÍ BENEFITU CYTOSTATICKÉ LÉČBY KARCINOMU OVARIÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 139

Autoři: prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; MUDr. Ondřej Kubeček; Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.; prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.; PharmDr. Jana Maláková; Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

Předmětem naší klinické studie je analýza cirkulace pegylovaných nanotechnologicky upravených částic nesoucích protinádorové léčivo v systémovém řečišti. V tomto případě se jedná o cytostatikum obsahující pegylovaný doxorubicin. Tato léková forma přináší nepochybný pokrok tím, že ve srovnání s konvenčním přípravkem doxorubicinu neovlivňuje toxicky myokard. Nanočástice však mohou pronikat také do ně kte rých struktur nepostižených nádorovým procesem (zejména kůže a GIT) a být následně zdrojem nežádoucích/ toxických účinků (hand-foot syndrom, mukozitidy). Naše pozornost byla zaměřena na tu fázi po podání i.v. infuze, kdy byla ukončena rychlá, přednostní a saturovaná distribuce částic do nádorové tkáně (cílená distribuce) a kdy podstatná část frakce podané dávky je dostupná pro ostatní (zdravé) buňky a tkáně. V tomto období jsou nastartovány děje, které vedou k nežádoucím a toxickým účinkům. Cílená distribuce částic do nádorové tkáně představuje přibližně < 6 % podaného množství, podstatná část zůstává v systémové cirkulaci, zvolna se distribuuje do ostatních tkání a podléhá velmi pomalé eliminaci (t1/ 2 = 80–90 hod). Nežádoucí cytotoxicitou je postižena zejména kůže (hand-foot syndrom), kostní dřeň (neutropenie, anémie) a GIT (mukozitida). Vzhledem k tomu byla naší pracovní skupinou vypracována eliminační technologie využívající extrakorporální eliminační systém, kterým je možno ze systémového řečiště odstranit až 60 % dostupné frakce, a to počínaje intervalem, kdy je cílená distribuce částic do nádoru saturována. Rheohemaferéza (RHF – kaskádová filtrace) považovaná za účinnou a bezpečnou cestu eliminace pro daný účel. Cílem studie je získat maximálně dosažitelný benefit chemoterapie karcinomu ovarií prostřednictvím pegylovaného lipozomálního doxorubicinu (LPD) u žen s recidivou onemocnění po předchozí chemoterapii paclitaxelem a platinou.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ NT 14035-3/ 2013.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2014