Kinezioterapia po gynekologických operáciách.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: NLZP - blok III

Číslo abstraktu: 056

Autoři: Z. Pluharová; E. Kollárová; K. Sebestyénová

Súhrn
V príspevku prezentujeme kinezioterapeutickú liečbu po gynekologických operáciách s využitím relaxácie a cvikov podľa Ľudmily Mojžišovej. Kinezioterapia je založená na predoperačnej príprave, na prevencii pooperačných komplikácií, na posilnenie brušných svalov a svalov panvového dna. Metodiky zlepšujú celkovú psychickú a fyzickú kondíciu.

Kľúčové slová: gynekologická operácia, brušné svaly, svaly panvového dna, fyzioterapeutické metodiky - kinezioterapia, relaxácia, Mojžišovej metóda


Úvod

Gynekologické operácie sú indikované vtedy, keď ide o základné ochorenie, ktoré nie je možné liečiť konzervatívne. Pod pojmom operácia sa rozumie každý diagnostický, liečebný alebo preventívny výkon, pri ktorom sa zasahuje do organizmu pomocou nástrojov a prístrojov a cieľom operatéra je obnova zdravia, záchrana alebo predĺženie života.

Gynekologická operácia však predstavuje u žien nielen liečebný zákrok po stránke somatickej, tzn. zásah do anatomických štruktúr a fyziologických pochodov organizmu, ale spôsobuje pre ženu záťaž estetickú aj psychickú.

Pred každou gynekologickou operáciou lekár žene vysvetlí charakter choroby, možnosti liečby konzervatívnej a operačnej. Informuje pacientku o príprave a priebehu operácie, o pooperačnom období, o možných komplikáciách a ich prevencii.

Medzi gynekologické operácie zaraďujeme:

 • ambulantné operácie, malé výkony – zákroky na vonkajších rodidlách (odstránenie kondylomy, cysty, abscesu), kyretáž, hysteroskopia, punkcia, konizácia

 • gynekologické operácie vyžadujúce hospitalizáciu: ovarectómia, salpingectomia, adnexectomia vulvektómia, vaginálna alebo abdominálna hysterectomia, plastiky pri vrodených vývojových vadách,


Podľa účelu môžeme operácie rozdeliť na diagnostické, probatórne, paliatívne, korekčné a liečebné.

Podľa miesta prístupu sa gynekologické operácie rozdeľujú na vaginálne a abdominálne (laparotomické a laparoskopické), alebo kombinované. Dnes je snaha o miniinvazivné prístupy a čo najkratšia doba hospitalizácie. U každej operácie sa musí zhodnotiť, či riziká operácie nie sú väčšie ako očakávaný liečebný efekt. Súčasťou predoperačnej a pooperačnej liečby je aj kinezioterapia.


Kinezioterapeutická liečba

Predoperačná príprava je súčasťou prípravy ženy na gynekologickú operáciu, ktorá bude prevádzaná vaginálne alebo abdominálne. Cieľom prípravy je zabrániť vzniku pooperačných komplikácií, prehĺbiť pľúcnu ventiláciu, povzbudiť cievny systém a peristaltiku, zlepčíť prekrvenie v malej panve v snahe urýchliť proces hojenia operačnej rany, posilniť svalstvo a zlepšiť fyzickú a psychickú kondíciu ženy.

V predoperačnom období sa zameriavame na nácvik správnej dýchacej gymnastiky ako prevencie vzniku zápalov, laryngotracheitídy, a pľúcneho edému. Využívame dychové cvičenia pre zlepšenie pľúcnej ventilácie a za účelom ľahšieho pooperačného vydýchania anestetika a nácvik kašľania a vykašliavania s pridŕžaním operačnej rany.

Pri nácviku správneho dýchania využívame statickú a dynamickú dýchaciu gymnastiku so zapojením horných končatín a trupu. Vo fáze nádychu sa končatinu vzďaľujú od trupu, vo fáze výdychu sa približujú. V rámci cvičenia sa zameriavame aj na nácvik správneho držania tela. Pacientka má cviky prevádzať minimálne 2x denne 5-10 minút v pomalom tempe, v rôznych polohách (v ľahu - na chrbte, na boku, na bruchu, v sede, v stoji) za kontroly fyzioterapeuta.


Metodický postup kinezioterapie po abdominálnej operácii

Začíname s pacientkou cvičiť už v deň po operácii ako náhle jej to zdravotný stav dovolí. Začíname dýchacou gymnastikou, odkašliavaním s fixáciou brušnej steny a pokračujeme cievnou gymnastikou. Operačná poloha spôsobí spomalenie krvného obehu v dolných končatinách a tým vytvára podmienky pre vznik trombov a trombembolických ochorení. Je preto nutné zlepšiť krvný obeh polohovaním a cvičením malých kĺbov dolných končatín a izometrické kontrakcie dolných končatín. Pacientky nezaťažujeme dlhým cvičením, cvičíme krátko, ale často.

V druhý deň po operácií pridávame k predošlým cvikom cviky zamerané na pohybový rozsah v bedrových kĺboch, kolenných a členkových kĺboch, na posilnenie gluteálnych, stehnových svalov a svalov panvového dna. Cvičíme v polohe v ľahu na chrbte, na boku a v sede.
V ďalšie dni po operácii na posilnenie svalov a relaxáciu môžeme využiť aj niektoré cviky podľa Mojžišovej.


Cvik č.1 (obr.1,)(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


Ľah na chrbte, DK pokrčené a stupajami položené na podložke asi 20cm od sebe. HK ležia voľne povedľa tela alebo môžu pridŕžať operačnú ranu. S výdychom stiahnuť brucho a zadok, panva sa naklopí smerom k brade, s nádychom povoliť a opakovať v 1. týždeň 15x, v 2. týž. 20x, v 3. týž. 25x v 4. týž. 30x, v 5. týž. 35x v 6. týž. a ďalšie 40x. Všímame si zapájanie svalov – či naozaj spolupracuje brucho a zadok, či sa klopí panva. Účinok: Posilňuje svaly brucha a glutei, relaxuje paravertebrálne svaly L chrbtice a panvové dno.


Cvik č.2 (obr. 2)(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


K predošlému cviku pridáme ďalší pohyb – s výdychom stiahnuť brucho, naklopiť panvu, stiahnuť zadok (v tomto poradí) a súčasne zdvihnúť chrbát od podložky do mostu. Chrbát zdvíhame napriamene, nie stavec po stavci. Zdvíhame len po dolný uhol lopatiek, nie vyššie. Potom sa pomaličky vrátiť späť, pričom stále držíme stiahnuté svalstvo brucha a zadku. Asi 5cm nad zemou sa zastavíme, stiahneme svalstvo ešte viac a položíme s uvoľnením na podložku. Cvik opakujeme v počte ako pri cviku č. 1. Účinok: Posilňuje svaly brucha a glutei, obnovuje správny pohybový stereotyp panvy, fixuje posturálne funkcie v oblasti panvy.


Cvik č. 3 (obr. 3)(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


V ľahu na chrbte pritiahneme pokrčené nohy k hrudníku – ako keby sme sa chceli zbaliť do klbôčka. Treba dať pozor na bradu – nemala by smerovať nahor, ale pekne ju držíme v rovine, hlavu nezdvíhame. Pažami objímeme kolená a nohy pritiahneme s výdychom k hrudníku, tak aby sa nám od podložky odgúľala kostrč. S nádychom povolíme. Pohyb je malého rozsahu. Pokiaľ sa pri nádychu zakláňa hlava, podložíme ju malou poduškou. Cvik opakujeme 10 -15x. Účinok: Mobilizuje skĺbenie 4. a 5. lumbálneho stavca a krížovej kosti. Posilňuje prsné svalstvo.


Cvik č. 4 (obr. 4)(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


Ľah na pravom boku, pravú HK si podložíme pod hlavu. Ľavá HK udržuje rovnováhu opretím sa o podložku pred telom. DK máme narovnané. S nádychom zdvíhame ľavú nohu do unoženia, s výdychom uvoľníme. Ide o čisté unoženie – BK nám obmedzuje veľký rozsah pohybu. Opakujeme 15-20x, potom cvik vykonáme na druhej strane.

Účinok: Preťahuje adduktory stehien, mobilizuje v oblasti SI skĺbenia a zvyšuje metabolizmus v tejto oblasti.

Postupne k cvikom v ľahu a v sede pridávame cvičenia v stoji na pretiahnutie jazvy a správne držanie tela. Po extirpácii stehov na 6-8 deň je rana suchá a zhojená. Cvičiť môže pacientka s opakovaním cvikov 6-8 krát v dĺžke cvičebnej jednotky 20-25 minút. V tomto období zahajujeme aj starostlivosť o jazvu. Môžeme aplikovať Biolampu a pacientku učíme vykonávať si niekoľkokrát denne jemnú tlakovo-krúživú masáž v polohe v ľahu na chrbte s flektovanými dolnými končatinami.

Podľa zdravotného stavu po 2-3 týždňoch môže pacientka začať cvičiť aj v polohe na bruchu, vo vzpore klačmo a postupne posilňuje brušné svalstvo. Opäť môže využiť cviky podľa Mojžišovej.


Cvik č. 5 (obr. 5)(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


Ľah na chrbte, DK pokrčené, stupaje na zemi, roznožíme. HK pre stabilitu upažíme do pravého uhla. S výdychom ukláňame kolená doprava. Kontrolujeme pohyb, kolená samovoľne nepadajú, ale kontrolujeme si, že v každom momente môžeme pohyb zastaviť. S nádychom sa vraciame do pôvodnej polohy a s výdychom kolená ukláňame na druhú stranu. Hlava nerotuje, ale pozeráme sa k stropu. Pozor na záklon hlavy. Cvičíme 20x na každú stranu.
Účinok: Preťahuje svaly v oblasti BK, mobilizuje SI skĺbenie.


Cvik č. 6 (obr. 6)(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


Ľah na bruchu, paže si môžeme dať pod hlavu, nohy máme natiahnuté, palce nôh držíme u seba, päty sú voľné. S výdychom stiahneme glutei, držíme naďalej stiahnuté a voľne dýchame – asi 6 sekúnd. Potom sa nadýchneme, stiahneme ešte viac, vydýchneme a povolíme. Uvedomujeme si, že pracujeme iba s gluteálnym svalstvom, nie s dolnými končatinami. Účinok: Posilňuje gluteálne svaly, najmä dolnú tretinu m. gluteus maximus.


Cvik č. 7 (obr. 7)(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


Ľah na bruchu, dolné končatiny máme natiahnuté, paže upažené v pravom uhle k telu – v tvare lietadla. Pokrčíme pravú nohu v kolene do pravého uhla a následne vytáčame koleno do strany, členok položíme vnútornou stranou na podložku, koleno sunieme smerom do axily, čo najviac. Je možné pomôcť si rukou a koleno pritiahnuť. Uvoľníme sa a chvíľu v tejto polohe vydržíme. Potom pokrčenú nohu pomaly sunieme späť. Opakujeme na druhej strane. Cvik opakujeme 10-15x. Účinok: Preťahuje adduktory stehien a flexory BK, mobilizuje SI skĺbenie.


Cvik č. 8 (obr. 8 - 9)

(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


Zaujmeme polohu štvornožky s vystretými HK. Kolená i paže sú mierne od seba a v pravom uhle k telu. Prsty rúk smerujú vpred. Hlava voľne visí medzi ramenami. S nádychom sa vyhrbiť do maxima, stiahnuť brucho a zadok. Chvíľu vydržať a s nádychom uvoľniť vyhrbenie aj napätie svalov a vrátiť sa do pôvodnej polohy. Opakujeme 5x. Treba si uvedomiť, že nekrčíme pri cviku lakte a pri výdychu nezakláňame hlavu.

Účinok: Mobilizuje Th a L chrbticu, preťahuje paravertebrálne valy, posilňuje svaly brušné a glutei.


Cvik č. 9 (obr. 10)(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


Zaujmeme opäť polohu štvornožky. S nádychom zdvíhame pravú HK v rotácii do upaženia a vytáčame sa za HK hore smerom k stropu. HK sledujeme očami. S výdychom sa pomaly vraciame do pôvodnej polohy. Cvik môžeme obmeniť tým, že vo východzej pozícii klesneme na predlaktie. Tretia varianta: pod ruku vo východzej pozícii umiestnime podložku. Cvičíme striedavo 10x – 5x pravou HK a 5x ľavou HK.

Účinok: Mobilizuje C, Th, L chrbticu do rotácie, preťahuje svaly trupu, šije a prsné svaly.


Cvik č. 11 (obr. 12)(nácvik v odbornej učebni kinezioterapie v SZŠ Trnava)


Vychádzame z polohy štvornožky a zdvíhame nohy v členkoch od zeme – asi 5 cm. S výdychom vytáčame obe DK vpravo, zároveň sa na špičky nôh pozrieme – hlavu však nezdvíhame, len vytáčame. S nádychom sa vrátime do východzej polohy. Opakujeme na opačnú stranu. Cvičíme striedavo 10x – 5x vpravo a 5x vpravo. Čím menej zdvíhame nohy nad podložku tým je cvik účinnejší. Cvik môžeme obmeniť tým, že vo východzej pozícii klesneme na predlaktie. Tretia varianta: pod ruky vo východzej pozícii umiestnime podložku.

Účinok: Mobilizuje C, Th, L chrbticu, preťahuje svaly trupu a šije.


Metodický postup kinezioterapie po vaginálnej operácii

Pacientky po takomto type operácie majú niekoľko dní zavedený katéter, ktorý spôsobuje nepríjemné pocity. Volíme teda také cviky, pri ktorých by nedochádzalo k dráždeniu močových ciest pohybom cievky pri cvičení a tým k následnému zápalu. Volíme cviky, ktoré by nezvýrazňovali opuch v oblasti malej panvy. Do cvičebnej jednotky zaraďujeme dychové cvičenia, pohyby hornými končatinami, pohyby v malých kĺboch dolných končatín, cievnu gymnastiku a izometrické kontrakcie. Po odstránení katétra precvičujeme intenzívne svaly panvového dna. Využívame všetky polohy na cvičenie.


Overenie účinku kinezioterapie

Účinok prezentovaných metodických postupov sme si overili praktickou aplikáciou u pacientiek po gynekologických operáciách a dotazníkovým prieskumom. Našim cieľom bolo:

 • zistiť a zhodnotiť informovanosť pacientiek a využitie kinezioterapeutických metodík v klinickej praxi

 • zistiť a zhodnotiť vplyv kinezioterapie po gynekologických operáciách

 • zistiť a zhodnotiť záujem žien o kinezioterapiu po gynekologických operáciách


Do prieskumu bolo zahrnutých 100 pacientiek/respondentiek z gynekologickej kliniky v Trnave a z NOÚ Bratislava. Dotazník obsahoval 8 uzavretých otázok, 2 polootvorené s možnosťou vyjadrenia sa a 2 otvorené, ktoré sa týkali demografických údajov. Vekový priemer respondentiek bol 52 rokov.

Vyhodnotenie prieskumu:

Troma otázkami z dotazníka sme zistili, že 75% pacientiek bolo dostatočne informovaných o liečbe, o type gynekologickej operácie a možných komplikáciách. Piatimi otázkami sme zistili, že 80% pacientiek po gynekologickej operácii absolvovalo kinezioterapeutickú liečbu a z nich, pozitívny vplyv na ich zdravotný stav vyjadrilo 68 pacientiek a 12 ich uviedlo len miernu úľavu a cvičenie skôr považovali za spestrenie liečebného procesu. Objektívne sme zhodnotili pozitívny vplyv kinezioterapie a záujem žien o kinezioterapiu 2 otázkami z dotazníka a priamym pozorovaním pacientiek po gynekologických operáciách počas obdobia cvičenia.

Vzhľadom k uvedeným zisteniam odporúčame pre prax:

 • naďalej zdôrazňovať efektívnu komunikáciu medzi pacientami a zdravotníckym personálom

 • podporovať a zdôrazňovať záujem pacientiek o kinezioterapeutickú liečbu po gynekologických operáciách v zmysle zlepšenia ich zdravotného stavu a obnovy zdravia, záchrany alebo predĺženia života.


Diskusia a záver

Podľa uskutočneného prieskumu sme zistili, že kinezioterapia a cviky z Mojžišovej metódy sú účinné a využiteľné pri liečbe gynekologických ochorení a môžu byť použité aj v terapii skolióz, vertebrogénnych algických syndrómov, pri bolestivej menštruácie, svalovej dysbalancii ...

Väčšina žien, ktoré absolvovali gynekologickú operáciu aktívne pristupovali ku kinezioterapii a hodnotili ju pozitívne a prejavili značný záujem o nácvik domácich cvičení.

V kinezioterapii okrem pacientky dôležitú úlohu zohráva aj fyzioterapeut, ktorý svojim odborným vedením prispieva ku kvalitnej komplexnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej žene po gynekologickej operácii.


Literatúra:

 1. CITTERBART,K. a kol.: Gynekologie. 1. vydanie, Praha: Galén, Univerzita Karlova v Prahe, 2001, 278 s. ISBN 80–7262-094–0
 2. EMINGEROVÁ, D. a kol.: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžišové. Praha: Grada Publishing, 1996, 216 s. ISBN 80-7169-187-9
 3. GÚTH, A. a i.: Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2004. 470 s. ISBN 80-88932-16-5
 4. HROMÁDKOVÁ, J. a kol.: Fyzioterapie. 2. vydanie, Praha: Nakladatelství a vydavatelství H&H, 1999, 428 s. ISBN 80-86022-45-5
 5. Husarovičová E, Poláková M, Husarovičová V.: Bolesti v krížoch po operáciách v malej panve str. 155 Sborník prednášek z 12.ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno 2007, str. 149 ISBN 978-80-87086-00-1
 6. Husarovičová, E. Poláková, M.: Fyzioterapia a liečba metódami fyzioterapie. Onkológia, 2008, s. 3
 7. Hnízdil, J. a kol.: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžišové. Praha: Grada, 1996, 216 s. ISBN 80-7169-187-9
 8. KATUŠČÁK: Akademická príručka. 1. vydanie, Martin: Osveta, 2004, 316 s. ISBN 80-8063-150-6
 9. KOBILKOVÁ, J. a kol: Základy gynekologie a porodnictví. 1. vydanie, Praha: Galén, Univerzita Karlova v Prahe, 2005. 368 s. ISBN 80–7262-315X
 10. LINC, R.: Náuka o pohybe. Martin: Osveta, 1993, 397 s. ISBN 80-217-0577-9
 11. MACKŮ, F. a MACKŮ, J.: Průvodce těhotenstvím a porodem. Praha: Grada Publishing, 1998, 328 s. ISBN 80-7169-589-0
 12. Poláková M., Husarovičová E., Fyzioterapia pri operáciách v malej panve , Sborník prednášek z 12.ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno 2007, str. 149 ISBN 978-80-87086-00-1
 13. Poláková M., Husarovičová E.: Edukácia pacientky po gynekologických operáciách, Sborník prednášek z 13.ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno 2008, str. 135, ISBN 978-80-87086-00-1
 14. STRUSKOVÁ, O. a NOVOTNÁ, J.: Metóda Ľudmily Mojžišovej. Vydavateľstvo: XYZ, 2007, 152 s. ISBN 80-7388-021-0


Kontaktná adresa:

Mgr.Zlatica Pluhárová

SZŠ Daxnerova 6

917 92 Trnava, email: zlatica.pluharova@gmail.com

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010