Klasifikace adenokarcinomu plic ve vztahu k výskytu mutace EGFR a přestavby ALK

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Moderní patologie pro pneumologii

Číslo abstraktu: 35

Autoři: MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; MUDr. Markéta Nová; RNDr. Hana Vošmiková; MUDr. Michal Hrnčiarik; MUDr. Tomáš Rozkoš; Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Z archivu Fingerlandova ústavu patologie byly vybrány případy adenokarcinomů s mutací EG FR (26 případů, tj. 11 % případů, u kterých byla mutace EG FR vyšetřena) a přestavbou ALK (4 případy). Byla provedena revize jejich histologického nálezu a porovnání s literárními údaji stran morfologie tumorů s mutací EG FR, resp. přestavbou ALK.

Tumory s EG FR mutací byly ve dvaceti případech u žen, v šesti případech u mužů. Pouze ve čtyřech případech byl k dispozici materiál z resekátu, zbytek tvořily jehlové biopsie nebo endobiopsie (20x) a cytologie (3x). Ve třech dalších případech byl k dispozici vzorek z metastázy (2x pleura, 1x metastáza v podkoží).

Pouze u resekátů byla naznačena tendence k jistým společným rysům – všechny resekáty měly predominantní lepidickou komponentu a s výjimkou jednoho případu šlo o dobře diferencované tumory. Tento nález je v souladu s literárními údaji. V rámci menších vzorků naopak nádory nesdílely ani obdobný charakter růstu ani stupeň diferenciace – 13 případů bylo hodnoceno jako adenokarcinom (3x grade 1, 9x grade 2, 1x grade 3), 6 případů jako nemalobuněčný karcinom, spíše adenokarcinom (všechny grade 3) a jeden případ jako nemalobuněčný karcinom s adenokarcinomovou a sarkomatoidní komponentou. Všechny tumory byly TTF1 pozitivní. Tumory s různým typem mutace neměly výraznější společné morfologické charakteristiky.

Klinická data byla dostupná u 14 případů, z nichž terapii inhibitory tyrozinkinázy dostalo s ohledem na stadium onemocnění 12 pacientů, u třech z nich byla terapie ukončována pro progresi stavu – tyto případy nesdílely společné morfologické rysy.

Tumory s přestavbou ALK byly výrazně homogennější skupinou. U všech byla patrna intra- nebo extracelulární hlenotvorba v kombinaci s TTF1 pozitivitou, charakteru růstu byl převážně solidně kribriformní. Tento nález plně odpovídá literárním údajům.

Závěr

Sdělení si neklade za cíl konkurovat rozsáhlejším studiím stran morfologie tumorů s mutací EG FR, spíše přináší náhled na to, jak moc lze tato data vztáhnout k běžné bioptické praxi a poukazuje na velkou heterogenitu morfologie zejména v malých vzorcích. Nález ukazuje na smysluplnost současného (poměrně širokého) záběru indikace k testování EG FR. U nádorů s přestavbou ALK je znalost typické morfologie jistě výhodou, zejména vzhledem k tomu, že v hlenových partiích může být hodnocení imunohistochemického vyšetření ALK, které bude na řadě pracovišť využíváno jako screeningová metoda, obtížné.

Literatura

  1. Travis WD, Brambilla E, Noguchi M, et. al. International association for the study of lung cancer/american thoracic society/european respiratory society international multidisciplinary classification of lung adenocarcinoma J Thorac Oncol. 2011; Feb; 6(2): 244–285.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014