Klinický audit Mezinárodní atomové agentury IAEA na Klinice radiační onkologie LF MU v Masarykově onkologickém ústavu

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 127

Autoři: Bc. Veronika Urbánková, Dis.; Dis. Lucie Šimoničová; Dis. Barbora Vodová; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Na Klinice radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu proběhnula v září 2005 první část komplexního klinického auditu Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA (International Atomic Energy Agency), tzv. QUATRO audit (The Quality Assurance Team for Radiation Oncology). Hlavním cílem tohoto auditu bylo zmapování a zhodnocení kvality všech složek prováděné radioterapie (personál, přístrojové vybavení a pracovní postupy, ochrana a bezpečnost pacientů, celková úroveň) a definice oblastí, kde lze dosáhnout zlepšení. Dalším cílem auditu bylo zhodnocení toho, zda je pracoviště schopno provádět radioterapii v souladu nejen s vlastními, ale také se standardy platnými v České republice a s mezinárodně uznávanými léčebnými postupy. Závěrečné hodnocení auditorů mělo být ve smyslu uznání pracoviště jako referenčního centra (Centrum kompetencí nebo Centrum excelence), které bude sloužit jako školící centrum pro další radioterapeutická pracoviště.

Auditorský tým se skládal ze tří zahraničních auditorů - lan Kunkler (lékař, Skotsko), Hakan Nystróm, (radiofyzik, Dánsko) a Mary Coffey (radiologická asistentka, Irsko). Při první návštěvě auditního týmu trvající celý týden bylo zjištěno, že Masarykův onkologický ústav (Klinika radiační onkologie) má reálné ambice stát se centrem kompetencí v rámci České republiky, protože poskytuje vysoký standard léčby. Auditorský tým ocenil příkladné pracovní zaujetí personálu, výbornou organizaci a systém práce a také rychlý a kvalitní proces od plánování ozařování k terapii. Dále kladně ohodnotil spolupráci mezi lékaři, fyziky a asistenty a příkladně vedenou zdravotnickou dokumentaci; vyzdvižena byla také vysoká úroveň informovaných souhlasů.

Nicméně bylo v provozu kliniky shledáno více nedostatků, které auditorský tým popsal, navrhnul změny a doporučil další návštěvu auditorského týmu za 12 měsíců za předpokladu odstranění nedostatků. Za základní problém QUATRO tým pokládal větší cílový objem při ozařování axily po její disekci u žen s karcinomem prsu. Dále absenci systematického vyhodnocování akutních a chronických vedlejších účinků léčby a používání nestandardně vyráběných fixačních pomůcek. Při provádění radioterapie byly nalezeny chyby při dodržování léčebného protokolu (pacientovi byla aplikována dávka o 2 Gy nižší než stanovoval standard MOÚ bez udání důvodu) a také chyby při nastavování pacientky v ozařovně (asistentkou nebyla kontrolována podélná osa pacienta, druhá radiologická asistentka neprovedla kontrolu údajů na obrazovce v ozařovně, lékař nenahlásil radiologickou událost při posunu polohy izocentra během prvního nastavení - pacientka povolila ruce). Mezi další výtky patřil nedostatečně definovaný rozdíl v dávce u paliativní a radikální radioterapie u karcinomu jícnu a také nestandardní izodózní plán pro ozařování prostaty při oboustranné náhradě kyčelních kloubů. Posledními zápornými body byla nízká výzkumná aktivita oddělení, malá účast lékařů a asistentů na zahraničních školících akcí. Na základě těchto připomínek vzniknul seznam doporučení, která vedla ke zkvalitnění léčby zářením. Doporučena byla především úprava léčebných protokolů podle mezinárodně uznávaných postupů, dále bylo doporučeno založit léčebné týmy ve složení lékař, fyzik, radiologický asistent pro jednotlivé diagnózy a také přehodnotit techniku a polohu pacientek při ozařování prsu. Další doporučení se týkala zvýšení aktivity na poli postgraduálního vzdělávání, podpory vzdělávání v zahraničí a větší podíl na mezinárodních randomizovaných studiích (EORTC, aj.).

Kontrolní audit proběhnul v lednu 2008 a trval tři dny. Auditorský tým se stejně jako v roce 2005 skládal opět ze tří členů s mírnou obměnou na lékařské pozici - Eeva Salminen (lékařka, Švédsko), Hakan Nystróm a Mary Coffey. Tým auditorů se zaměřil především na nedostatky, které byly při jejich minulé návštěvě na Klinice radiační onkologie zjištěny. Od jejich poslední návštěvy byly všechny nedostatky odstraněny. Auditoři tak mohli konstatovat, že vybavení kliniky je na vysoké úrovni. Velmi pozitivně hodnotili především nový fixační systém, který zajišťuje přesnější ozáření při větším pohodlí pro pacienta. Dále parametrické zpracovávání akutních a chronických vedlejších účinků ozařování; účast kliniky na výzkumných projektech Interní grantové agentury a Ministerstva zdravotnictví. A také „byli nadšeni dynamickým a pozitivně motivovaným personálem se stupněm kvalifikace rovnajícím se nejvyšším mezinárodním standardům" (doslovný překlad z posudku). I přesto se vyskytly menší výhrady, které se týkaly především nízké účasti radiologických asistentů na mezinárodních konferencích a také jejich nízký podíl na výzkumné a publikační činnosti. Za tímto problémem stojí především jazyková bariéra, kterou se ovšem snažíme odstranit např. zajišťováním jazykových kurzů. Významným faktorem je také obtížné získávání sponzorských prostředků na tyto aktivity. Nicméně v loňském roce se radiologická asistentka z naší kliniky jako jediná z CR účastnila významného kongresu evropské radio-terapeutické společnosti (ESTRO) v Goteborgu.

Několik dalších připomínek auditoři předložili k diskuzi s vedením Kliniky radiační onkologie, např. poukazovali na poměrně vysoký počet Komplexních onkologických center v České republice (návrh na snížení jejich počtu), dále podpořili a doporučili zakoupení PET/CT přístroje pro plánování radioterapie (v současné době již zajištěno) a v neposlední řadě se zabývali už upraveným a vyhovujícím protokolem pro adjuvantní radioterapii prsu. Výsledek, který nám byl sdělen nejprve ústně a pak téměř po ročním čekání také písemně, byl kladný. Díky tomu Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykova onkologického ústavu se stala Centrem kompetencí pro radioterapii v České republice (tzv. referenční centrum).

Závěrem lze říci, že Klinika radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu splnila všechna kritéria Mezinárodní atomové agentury IAEA a splňuje tak náročné požadavky na kvalitu zdravotní péče. Certifikace našeho zařízení zaručuje pacientům kvalitní, včasnou a bezpečnou léčbu, která se tak vyrovná špičkovým radioterapeutickým centrům v zahraničí.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009