Klinický průběh biologické léčby tyrosin-kinázovými inhibitory u NSCLC pacientů s vícečetnými mutacemi genů EGFR a/nebo KRAS

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 014

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; MUDr. Dana Jančaříková; Barbora Belšánová; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Současný výskyt mutací KRAS a EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic je velmi málo častý a tyto mutace se považují z hlediska odpovědi na léčbu za vzájemně se vylučující. U tumorů které nesou KRAS mutace se obecně očekává nízká odpověď na cílenou biologickou bez ohledu na status EGFR.

V příspěvku budou presentovány případy pacientů s nádory vykazujícími vícečetné mutace genů KRAS a EGFR včetně jejich kombinace. Budou diskutovány klinické parametry jako čas do progrese nemoci a celkové přežití. Součástí sdělení bude i představení modelu vícečetných buněčných subpopulací nesoucích různé mutace.


Tato práce byla podpořena grantem IGA MZČR NR/9087

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009