KOGNITIVNÍ TRÉNINK ONKOLOGICKY LÉČENÝCH PACIENTŮ V MOÚ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: XII. Psychosociální péče

Číslo abstraktu: XII/231

Autoři: Mgr. Lucie Kryšková; PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.

V naší praxi se často setkáváme s onkologicky léčenými pacienty, u nichž dochází k poruchám kognitivního výkonu - kde se často jako dominující jeví porucha exekutivních funkcí (pracovní paměť, plánování, organizování atd.), pozornosti, krátkodobé paměti, fatických potíží aj. Narušení kognitivních funkcí může být projevem základní onkologické diagnózy, avšak může vznikat sekundárně jakožto následek onkologické léčby, příp. dalších přidružených onemocnění našich pacientů. Následkem poruchy kognitivních procesů, které prakticky zprostředkovávají náš kontakt s vnějším světem, může dále docházet k tendenci pacientů k sociální izolaci, poklesu forie, vzniku anhedonie, apatie a úzkostné symptomatologie. Organicky podmíněná emotivita a její projevy se mohou taktéž participovat na svízelném interpersonálním fungování a vnímání sebe sama. Tento řetězec reakcí dále ovlivní pacientovo sebepojetí, které bývá často nerealisticky zkreslené, nezřídka pocit vlastní insuficience vede ke vzniku depresivního ladění a celkově snížení kvality života. Průzkumy bylo dokázáno, že včasný kognitivní trénink, který se v našich podmínkách snažíme onkologickým pacientům šít „přímo na míru” (podmínkou kognitivního tréninku je realizace neuropsychologického vyšetření, které umožní screening základních kognitivních funkcí, které jsou u pacientů nejvíce postiženy), má vliv na zvýšení efektivity nejen jednotlivých kognitivních modalit, ale následně pak mají pozitivní dopad např. na komunikační schopnosti pacientů, jejich sebehodnocení, sebeobraz, zvýšení jistoty v rámci vlastního autonomního fungování. Jeho program dále přizpůsobujeme aktuálním možnostem a potřebám pacienta. Dalším benefitem je možnost navázání psychoterapeutického kontaktu, který je jinak limitován (např. pro sníženou schopnost reflexe vlastních schopností, stud, pocit nejistoty). Během nácviku kognitivního tréninku tak může terapeut působit rovněž v psychoterapeutické rovině, zabezpečit další psychické potíže, které pacientům ztěžují jejich cestu při návratu do běžných životních podmínek.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016