Koincidence kožní mastocytózy a karcinomu prsu u ženy – kazuistika.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

Téma: 06. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 058

Autoři: MUDr. Jana Mergancová; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Ivana Hrnčířová; MUDr. David Stuchlík; MUDr. Mária Hácová

   Uvádíme případ 49 leté ženy, u které se při skríningové mamografii zjistil a následně core cut biopsií potvrdil multicentrický invazivní duktální karcinom levého prsu.

   Z mamologické komise byla odeslána na kožní ambulanci k vyšetření pro difuzní kožní změny trupu i horních končetin ve smyslu pigmentových névů. Pacientka sama tyto změny pozoruje asi 5 let, dosud nikde vyšetřena nebyla. Z probatorní kožní excize byla potvrzena mastocytóza a následným hematologickým vyšetřením (provedena sternální punkce) nebyla potvrzena mastocytóza systémová.

   Operační výkon (totální mastektomie s vyšetřením sentinelové uzliny) byl proveden s vědomím rizika anafylaktické reakce při celkové anestezii popisované při mastocytóze. Histologicky byla v prsní žláze zastižena tři ložiska tvořená karcinomem tubulárním a disociovaně se šířícím invazivním duktálním karcinomem grade II. až III. s prokázanou lymfangioinvazí a perineurálním šířením ve stromatu. Jako sentinelové uzliny byly vyšetřeny čtyři mízní uzliny, přičemž jedna byla masivně spotřebovaná metastázou středně a dobře diferencovaného duktálního karcinomu. Při následné exenteraci axily byly ostatní nesentinelové axilární uzliny již negativní.

    Touto kazuistikou chceme upozornit na poměrně vzácné onemocnění – mastocytózu. Přikládáme fotodokumentaci.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012