Kolemoperační hladiny růstových markerů při resekci jater.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 035

Autoři: MUDr. Marek Mráček; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; MUDr. Jindra Vrzalová

Autoři prezentují výsledky pilotní studie, která sleduje sérové koncentrace vybraných interleukinů a růstového faktoru pro hepatocyty (HGF) během a po resekci jater.

Úvod

HGF (hepatocyte growth factor, scatter factor) je potentní mitogenní faktor produkovaný buňkami mezenchymálního původu. Jeho receptor HGFr (též c-Met), je exprimován především buňkami epiteliálními. Bylo zjištěno, že overexprese/mutace c-Met je nepříznivý prognostický faktor u pacientů s karcinomy. Řada studií prokázala v experimentu in vitro či na zvířecích modelech, že blokáda komplexu HGF/c-Met inhibuje angiogenezi, nádorový růst, invazivitu a metastázování.

HGF hraje, jak vyplývá z názvu, klíčovou roli mj. v procesu regenerace jater, kdy jsou jeho zdrojem především Kupferovy buňky stimulované prozánětlivými cytokiny. Regenerace jater po hepatektomii je několikastupňový proces, který spočívá v iniciaci (přechod hepatocytu ze stadia G0 do stadia G1 buněčného cyklu), proliferaci (2-3 buněčné cykly) a terminaci.


Metodika

Do studie bylo zařazeno 20 pacientů, kteří podstoupili radikální resekci jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Krevní vzorky byly odebírány dle protokolu před operací, během operace a po operaci. Metodou multiplexové analýzy byly stanoveny sérové koncentrace interleukinů iL-6, iL-8, TPS, TK, CEA, CA 242, IGF a růstového faktoru HGF.


Výsledky

Výsledky jsou prezentovány individuálně: hladina HGF narůstá během úvodních 24 hodin a následně postupně klesá. Hladina IL6 stoupá v prvních 24 hodinách po operaci, klesá pozvolněji. Hladina TPS narůstá prudce po začátku operace a prudce klesá 24 hodin po operaci. Hladina IL8 je po operaci zvýšená ale nevykazuje charakteristický peak jako například HGF. Thymidin-kináza je elevovaná až za týden po operaci, nejspíše jako marker prudké syntézy DNA během tkáňové regenerace. CA 242, CEA a IGFI nevykazují žádné signifikantní změny.


Závěr

V prezentované pilotní studii chtějí autoři ukázat změny hladin sledovaných markerů před, během a po resekci jater. Tyto výsledky by měly sloužit jako podklad pro sledování reakce hladiny HGF na různé typy chirurgické intervence.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010