Kombinace bevacizumabu s iniciální dávkou 3x9 MUI interferonu alfa v léčbě metastatického renálního karcinomu – tolerovatelná léčba v běžné klinické praxi.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 144

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Petra Pokorná; MUDr. Stanislav Batko; MUDr. Darja Šustrová; MUDr. Vlastimila Čmejlová; MUDr. Zdeněk Linke; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

   Kombinace interferonu s bevacizumabem je jednou z možností léčby 1. linie generalizovaného renální karcinomu. Na základě výsledku registračních studií BO17705 (Avorem) a CALBG 90206, které prokázaly prodloužení doby do progrese onemocnění až o 4,8 měsíce, je tato kombinace součástí mezinárodních i českých standardů odborných společností pro léčbu karcinomů ledviny. Na našem pracovišti od roku 2010 jsme léčili či jsou doposud v léčbě celkem 11 nemocných. Všichni nemocní byli v celkově dobrém klinickém stavu hodnocení dle kritérií WHO 0-1, bez závažných komorbidit. Iniciální dávka inferferonu alfa byla u všech 9 MUI 3 x týdně a bevacizumabu 10 mg/kg každých 14 dnů.

   Medián věku je 58 let (44-62), střední doba podávání je 4 měsíce (3- 12). Jeden nemocný pro plicní embolii ukončil léčbu po dvou měsících. 7 nemocných podstoupilo nefrektomii. U 4 nemocných bylo metastatické postižení skeletu jediným projevem generalizace renálního karcinomu. U 7 nemocných se jednalo o kombinované postižení viscerálních orgánů (jater, plic), infiltraci uzlin u jednoho nemocného v kombinaci s postižením sleziny a u dvou se současným postižením peritonea.

   U 4 nemocných musela být redukována iniciální dávka 9 MUI interferonu. U dvou nemocných pro flu-like syndrom na 6 MUI, u jednoho nemocného již po prvním měsíci terapie, u dalšího po 2 měsících léčby a po 5 měsících u dalšího nemocného. Pro hematotoxicitu interferonu ve smyslu neutropenie stupně 3 a trombopenie stupně 2 jsme redukovali u jednoho nemocného dávku nejdříve na 6 MUI 3x týdně a následně na 3x3 MUI týdně. Z našich klinických zkušeností se jeví kombinovaná léčba bevacizumabu s iniciální dávkou 9 MUI jako akceptovatelná pro vybranou skupin u nemocných v dobrém klinickém stavu a bez závažných komorbidit. Zahájení systémové léčby metastatického karcinomu dává možnost prodloužení celkové doby cílené terapie pro tuto skupinu nemocných při progresi onemocnění s následným podáním inhibitorů tyrosinkináz a v další linii léčby everolimem ve smyslu všeobecně akceptovatelných standardů léčby metastatického karcinomu ledviny.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012