Kombinace Taxol a Gemzar v léčbě pokročilého karcinomu prsu

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Terapie pokročilého karcinomu prsu. II. Blok: Systémová terapie pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 027

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Drahomíra Kordíková; MUDr. Jana Nepomucká, CSc.

U metastatického karcinomu prsu (MBC) jsou taxany jak v monoterapii, tak v kombinacích s jinými cytostatiky velmi účinnými léčebnými prostředky. Svou účinnost prokázal též gemcitabin. Proto je jen logické, že byly zkoušeny kombinace taxanů s gemcitabinem.

Jednou z nejúčinnějších je kombinace gemcitabin + paclitaxel. Kombinace se osvědčila ve druhé i třetí léčebné řadě MBC. Na našem pracovišti jsme vyzkoušeli kombinaci Taxol + Gemzar ve II. a III. řadě u nemocných s pokročilým onemocněním, které byly již značně předléčené. U 21 pacientek, z nichž všechny měly metastázy alespoň ve dvou lokalizacích, jsme zaznamenali 14 x PR, 7 x SD. Kompletní remise jsme nepozorovali ani jedenkrát, ale byla patrná odpověď jaterních
metastáz (4x). Čas do progrese činil 3-9 měsíců. Kombinace byla velice dobře snášena. Ve studii O’Shaugenessy prezentované na ASCO 2003 byla kombinace použita v první řadě a prokázala signifikantně delší dobu do progrese (TTP), delší beznádorový interval (PFS) a vyšší procento objektivních odpovědí (ORR) oproti monoterapii paclitaxelem. V době prezentace studie nebylo jasné, zda se tyto příznivé parametry odrazí při delší době sledování stejně příznivě i na celkové době přežití.

Pacientky s MBC po předchozí adjuvantní či neoadjuvantní léčbě na bázi
antracyklinů, které vstoupily do výše uvedené studie, byly sledovány další rok a výsledky byly podrobeny detailní analýze a prezentovány na ASCO 2004. V rameni Gemzar + Taxol (GT) progredovalo 38 % nemocných oproti 55 % v rameni se samotným Taxolem (T). Medián celkového přežití (OS) pro GT činil 18,5 měsíců oproti 15,8 měsícům v rameni T. Jednoleté přežití bylo v rameni GT 70,7 %, zatímco v rameni T bylo jen 60,9 %. Podle dosavadní analýzy je zjištěno, že kombinace GT
produkuje signifikantně delší OS (overall survival, celkovou dobu přežití) než rameno T. Další analýza má proběhnout počátkem roku 2005.

Kromě uvedených parametrů byla ve studii hodnocena i kvalita života (QoL), která byla sledována podle „Brief Pain Investory“ a podle „Rotterdam Symptom Checklist“, a to před každým cyklem. Globální skóre kvality života pacientek v rameni GT bylo signifikantně lepší než v rameni s monoterapií. Z uvedeného vyplývá, že kombinace
GT nejen prodlužuje dobu do progrese a prodlužuje celkové přežití, ale zlepšuje i celkovou kvalitu života pacientek.
Kombinace GT se jeví jako vysoce účinná a dobře snášená léčba pacientek s MBC adjuvantně předléčených antracykliny a je vysoce vhodnou léčbou první řady.

Kombinace Gemzar® s paclitaxelem byla schválena FDA v květnu 2004 v indikaci první linie léčby pacientek s metastazujícím karcinomem prsu po předchozí adjuvantní léčbě na bázi antracyklinů.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2005