Kombinovaná enterálna a parenterálna nutričná podpora u pacienta s pokročilým nádorovým ochorením a so syndrómom krátkeho čreva

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Výživa u pacientů v paliativní péči

Číslo abstraktu: 33

Autoři: MUDr. Andrea Škripeková

   Ide o kazuistické zdelenie manažmentu pacienta s progredujúcim karcinómom konečníka, s lokoregionálnou recidívou, s čiastočne funkčným gastrointestinálnym traktom. Pacient sa dostal do našej starostlivosti 3 mesiace po operácii pre prvú recidívu rektálneho karcinómu intraabdominálne po paliatívnom operačnom výkone s vyvedením ileostómie a sigmostómie zároveň. Iniciálne bola prítomná jednak energeticko-deplečný typ malnutrície a renálna insuficiencia pri nekorigovanom výdaji z ileostómie a jednak príznaky rozvoja katabolizmu pri cytokínovej kachexii z progresie nádorového ochorenia, pacient nebol schopný zvládnuť operačný výkon ani dostávať protinádorovú liečbu, jeho výkonnostný stav bol III WHO.

   Úspešný pokus o zvrátenie cytokínového katabolizmu podaním parenterálnej výživy, zabezpečenie parenterálnej hydratácie a následná úprava nutričného stavu pacienta nám umožnila operačné riešenie v zmysle zanorenia ileostómie, po sfunkčnení gastrointestinálneho traktu a aj podávanie systémovej protinádorovej liečby.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011