Komplexní přístup k terapii nádorů centrálního nervového systému z pohledu neurochirurga.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Nádory mozku

Číslo abstraktu: 157

Autoři: Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.; MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.

Primární mozkové nádory tvoří přibližně 1.5 až 2.5% nádorových onemocnění s incidencí 12 – 14 případů na 100 000 obyvatel / rok a prevalencí 130 případů na 100 000 obyvatel (Central Brain Tumor Registry of the United States, 1995 – 1999; Davis et al., 2001). Incidence primárních maligních mozkových nádorů je přitom 6.1 případů na 100 000 obyvatel / rok a prevalence 29.5 případů na 100 000 obyvatel (Ferlay et al., 2001; Davis et al., 2001). Vzhledem ke specifikům nádorů CNS a jejich vzrůstající incidenci vyvstává potřeba komplexního přístupu k jejich terapii (Jančálek et al., 2004). Naše neurochirurgická klinika využívá při péči o onkologické pacienty zázemí FN u sv. Anny a spolupráci s odborníky z oblasti patologie, radiodiagnostiky, neurologie a samozřejmě onkologie.
Základem terapie mozkových expanzí zůstává neurochirurgický výkon vedoucí k histologické verifikaci etiologie. Nutno vyloučit především nenádorový původ těchto procesů. V diferenciální diagnostice musíme pamatovat na mozkové ischémie, infekce (abscesy) nebo systémové procesy. Velikost, lokalizace, histologická diagnóza a biologické vlastnosti tumoru pak indikují rozsah vlastního operačního výkonu, jehož cílem je redukce nádorové masy se zřetelem na zachování funkční integrity organizmu.
Pro histologickou verifikaci i obtížně přístupných intrakraniálních expanzí lze s výhodou použít stereotaktické navigace (Novák et al., 2003). Naše pracoviště disponuje rámovou i bezrámovou CT nebo MR navigací s možností fúze obrazu (Říha et al., 2005). Toto vybavení dává možnosti přesného odběru histologického materiálu při zachování maximální bezpečnosti pro pacienta. Stereotaktická navigace při nitrolebních operacích umožňuje cílený výkon, jenž činí operaci pro pacienta bezpečnější a vede ke zkrácení doby rekonvalescence (Novák et al., 2005). Důležité je také ozřejmění vztahu operované oblasti k funkčně významným strukturám mozku, čemuž výrazně napomáhá fúze obrazu a funkční MR. Tyto postupy pak dovolují operace v těsné blízkosti elokventních oblastí mozku s dobrým funkčním výsledkem. Následná onkologická terapie je pak volena podle výsledku histologického vyšetření a rozsahu operačního výkonu.
Zásadní role neurochirurga v pooperačním plánování následné onkologické léčby se ukazuje především u nádorů s hraničním stupněm malignity a u procesů v elokventních oblastech mozku. Zde je nutné k pacientům přistupovat individuálně se zvážením případného negativního dopadu onkologické terapie na mozkovou tkáň. Mezi elokventní oblasti mozku se řadí nejen primární senzitivní a motorický korteš nebo kortex zrakový, ale taktéž například součásti limbického systému. Právě při operacích pro epilepsii v oblasti temporálního laloku, kterým se naše klinika intenzívně věnuje, nalézáme nezřídka tumorózní procesy, kde je nutné dle histologického nálezu zvážit pooperační radioterapii. Jelikož jsou mesiotemporální struktury zodpovědné za paměťové funkce, je nutné mít na mysli především na následnou kvalitu života a s tímto cílem zvažovat i onkologickou terapii.
Závěrem lze shrnout, že přístup k tumorům CNS je nutno volit individuálně nejen podle biologické povahy procesu, ale terapii přizpůsobit také lokalizaci procesu. Zde má neurochirurg nezastupitelný podíl na pánování onkologické léčby.

Literatura

  1. Central Brain Tumor Registry of the United States Data, 1995 – 1999.
  2. Davis FG, Kupelian V, Freels S, McCarthy B, Surawicz T. Prevalence estimates for primary brain tumors in the United States by behavior and major histology groups. Neuro-Oncology. 3(3):152-158, 2001.
  3. Ferlay J, Bray F, Pisani P and Parkin DM. GLOBOCAN 2000: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, Version 1.0. IARC CancerBase No. 5. Lyon, IARCPress, 2001.
  4. Jančálek R, Chrastina J, Novák Z, Lžičařová E. Význam stereotaktické biopsie mozkových expanzivních procesů v diagnostice metastatického nádorového onemocnění. Sborník abstrakt XXVIII. Brněnských onkologických dnů, Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004.
  5. Novák Z, Chrastina J, Lžičařová E, Buček J, Říha I, Krupa P. Endoskopická diagnostika a léčba nádorů CNS. Sborník abstrakt XXVII. Brněnských onkologických dnů, Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003.
  6. Novák Z, Chrastina J, Říha I, Pohanka M, Jančálek R. Stereotactic neuroendoscopy using frame-based, frameless BrainLab navigation and PACS In Proceeding of the 19th International Congress and Exhibition – CARS 2005. 19th International Congress and Exhibition – CARS 2005. Berlin: Elsevier B.V., 2005, s. 1340 – 1 340, ISBN 0-444-51872-X.
  7. Říha I, Chrastina J, Novák Z. Analýza obrazových dat pro stereotaktické navigace na Neurochirurgické klinice FN u sv. Anny In Telemedicína Brno 2005 – Sborník abstrakt. Telemedicína Brno 2005. Kongresové centrum Brno: Symma s.r.o., 2005, s. 24
    – 24.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006