Komplexní terapie meduloblastomu u dětí a dospívajících – naše zkušenosti.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 095 (p271)

Autoři: MUDr. Ivana Perníková; Markéta Cháňová; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; M. Holub; Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Cíl
Autoři prezentují výsledky terapeutické strategie u dětí s diagnózou vysoce rizikového meduloblastomu. Práce vyhodnocuje úspěšnost včasné diagnostiky, radikality neurochirurgické operace a terapie dle protokolu SJMB 3/97.

Metoda
V období 1999-2005 byla diagnóza meduloblastomu stanovena u 17 pacientů (11 chlapců, 6 děvčat), průměrný vě k v době stanovení diagnózy byl 9 let (3,3-18,2).
Prvním klinickým příznakem onemocně ní byl syndrom nitrolební hypertenze (10), mozeč kový syndrom (5) a syndrom kmenový (2). MRI mozku prokázala patologický nádorový proces v oblasti IV. komory (13), mozečkové hemisféře (2) a v supratentoriální lokalizaci (2). U dvou pacientů byla v době stanovení diagnózy prokázána diseminace nádorového procesu. Radikální odstranění nádoru provedeno u 10 pacientů, subtotální resekce (reziduum více jak 1,5 cm3) u 7 pacientů. Přítomnost amplifikace c-myc onkogen byla u 10 pacientů, amplifikace N-myc onkogen byla prokázána u 3 pacientů, jiné cytogenetické abnormality u 6 pacientů.
Po neurochirurgické operaci následovala terapie dle protokolu SJMB 3/97 (převod periferních hematopoetických kmenových buněk, radioterapie s konkomitantně podávaným vincristinem.

Výsledky
Po ukonč ení radioterapie bylo 12 pacientů v kompletní remisi, 4 pacienti v parciální remisi, u 1 pacienta prokázána progrese onemocnění. Po ukončení chemoterapie 13 pacientů v kompletní remisi, 2 pacienti v parciální remisi, 1 pacient v progresi onemocnění, 1 pacient zemřel. Průběh terapie komplikovala u všech pacientů hematotoxicita a gastrointestinální toxicita, neurotoxicita (motorická, senzitivní II.-III. stupně ) u 10 pacientů.
Over all survival a EFE (event free survival) byl 82,4%. Kvalita života (QOL) hodnocena škálou dle Karnofského 100-90 u 12 pacientů (86%), poruchy učení a chování středního stupně u 6 (42%) pacientů.

Závěr
Terapeutický protokol SJMB 3/97 ukazuje slibné výsledky včetně závažné, nicméně zvládnutelné akutní toxicity a pozdních následků. Základem terapie nádorů CNS je chirurgická léčba, rozsah resekce je přímo úměrný prognóze. Agresivní chirurgický přístup u dětí významně prodlužuje jejich život při zachování kvality života.

Podporováno výzkumným zámě rem MZ ČR a FN Motol 0000064203/6503,6712

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007