KOMPLIKACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY BEVACIZUMABEM – KAZUISTIKA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 174

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Východiska:

Bevacizumab je v léčbě metastatického karcinomu tlustého střeva dobře vyzkoušeným lékem první linie.

Popis případu:

Uvádíme kazuistiku 58letého pacienta, léčeného od roku 2009 pro metastatický karcinom kolon s mnohočetnými metastázami jaterními. Pacient s lehkou diabetickou nefropatií a diabetem II. typu s obezitou, na kombinované léčbě PAD, mikroangiopatie a mikroalbuminurie, po resekci sigmatu s nálezem adenokarcinomu pT3 pN2 M1 s mnohočetnými inoperabilními metastázami jater. Léčen byl režimem XELOX s bevacizumabem 7,5 mg/ kg a 21 dní od 4/ 2009 do 12/ 2009, kdy byla dle CT zjištěna regrese jaterních metastáz téměř kompletní, přetrvával jen drobný nález LU a vzhledem k neurotoxicitě bylo pokračováno režimem capecitabin/ bevacizumab ve stejné dávce. V prosinci 2012 se objevily otoky DKK a bílkovina v moči, bevacizumab byl vysazen a byla zahájena kortikoterapie. Během 14 dní došlo k úpravě otoků, pro dekompenzaci diabetu vysazeny kortikoidy a nález se upravil. Provedeno CT/ PET s nálezem 2 ložisek v LU v okolí pravé a. iliaca do 2 cm a ložiska na játrech PET negativní. Po poradě na multidisciplinární komisi doporučena resekce, dle definitivní histologie se jednalo o 2 lymfatické uzliny s nálezem vitálních nádorových buněk, v játrech resekované ložisko bez metastáz. Patologem a molekulárním biologem byl typ určen jako adenokarcinom NRAS a KRAS wt BRAF nemutován. Pacient je nyní v kompletní remisi, v plánu je podání chemoterapie FOLFOX v pozdní adjuvanci.

Závěr:

Po podání kortikoidů se rychle upravila nefrotoxicita bevacizumabu i u pacienta se sec. mikroangiopatií při DM II. typu na PAD. Již nyní je přežití primárně metastatického pacienta s inoperabilním nálezem 4 roky a lze předpokládat ještě delší přežití.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014