KOMUNIKACE - JEJÍ MOŽNOSTI, FORMY, ÚSKALÍ I PŘEDNOSTI ZVLÁŠTĚ VE ZDRAVOTNICTVÍ - ZÁŽITKOVÁ PRÁCE VE SKUPINĚ POD ODBORNÝM VEDENÍM

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: XXVI. Psychosociální péče

Číslo abstraktu: 256

Autoři: Mgr. Veronika Šutorová; PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.

Východiska:

Jako zdravotníci obecně tvrdíme, že bychom rádi předcházeli komunikačním bariérám mezi námi a pacienty a většina z nás se o to snaží. Záleží nám na tom, abychom komunikovali jasně, srozumitelně, tedy tak, abychom byli chápající i pochopeni. Teoreticky to často dobře víme, ale jak to doopravdy děláme?

Cíl:

Účelem uvedeného workshopu je ve formě zážitkové zkušenosti v práci ve skupině se zaměřit na informace, které nám lidé v běžné komunikaci různými způsoby sdělují, které také sdělujeme my jim, zaměříme se taky na jistou citlivost k informacím, které k nám v rámci komunikace přicházejí, ale vět­šinou si jich nevšimneme. Získáním jisté větší citlivosti v komunikaci se můžeme lépe orientovat v tom, co je nám ze strany pacienta nad rámec jeho slovního vyjádření sdělováno, v důsledku čeho se můžeme ve vzájemné komunikaci pohybovat flexibilněji, vyjadřovat se příměji, snadněji řešit předpokládané nebo již vzniklé konfliktní situace atd. Na druhé straně chceme upozornit na praktických příkladech na fakta, jak my sami jako jednotlivci, můžeme na ostatní pů­sobit tím, jak se chováme a co a jakou formou sdělujeme, jinými slovy, jak my jsme vnímáni druhými.

Závěr:

Předkládaný workshop nabízí (ve formě „ochut­návky") získání osobní zkušenosti (zážitku) v oblasti komunikace či náhledu do problémových oblastí komunikace v onkologickém prostředí. Budeme praco­vat ve skupině v počtu maximálně 15-20 účastníků; předpokladem přínosné práce je aktivní účast přihlášených.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013