Komunikácia zdravotníckeho personálu s pacientkou pri novo diagnostikovanom karcinóme prsníka a uprednostnení neštandardnej liečby, výsledný efekt (kazuistika)

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Kasuistiky; Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: NLZP Blok II

Číslo abstraktu: 060

Autoři: Mgr. Erika Zámečníková; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.

Úvod:

Karcinóm prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie ženskej populácie, so stúpajúcou incidenciou. Neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti o pacientky je komunikácia zdravotníckych pracovníkov s pacientkami. Komunikácia pochádza z latinského slova comunico, comunicare, čo znamená v preklade do slovenčiny oznamovať, niekomu sa s niečím zverovať, spoločne sa radiť. V poslednom období, sú mnohé pacientky, vzhľadom na dostupnosť a vplyv rôznych médií a internetu, presvedčené o tom, že práve alternatívna medicína je najvhodnejší spôsob liečby ich onkologického ochorenia. Mnohokrát aj napriek náročnej  komunikácii  lekár-pacientka,  sestra- pacientka, končia  rozhovory  neúspešne a v neprospech pacientky.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, komunikácia, alternatívna medicína

 

Abstrakt:

Komunikácia  je  nepopierateľne  neoddeliteľnou  súčasťou  onkologického  ošetrovateľstva a akéhokoľvek ošetrovateľstva vôbec. Vždy vedieme s pacientmi priamu a dvojsmernú komunikáciu.

V kazuistike I sa venujeme tridsaťštyri ročnej pacientke, s vysokoškolským vzdelaním, 2 roky po IVF, ktorá bola v máji 2011 odoslaná na naše pracovisko so suspektným karcinómom v hornom kvadrante a suspektným fibroadenómom v hornom laterálnom kvadrante pravého prsníka. Už od prvého dňa, nakoľko išlo o mladú pacientku, podozrenie na malígny nález a skutočnosť, že má doma ročnú dcérku, sme s ňou viedli rozsiahle rozhovory. Od prvého dňa prejavovala zvláštnu neistotu v navrhované diagnostické metódy, ktoré na základe opakovaných rozhovorov napokon absolvovala. Odporučili sme jej aj návštevu psychiatričky, ale keďže ju objednala na druhý deň, tak už k nej nešla, čo komentovala, že ona najlepšie vie, čo je pre ňu dobré... Na základe jednotlivých vyšetrovacích metód bol pacientke zistený duktálny invazívny karcinóm do 4 cm v hornom kvadrante pravého prsníka (core - cut biopsia), s patologickou léziou  (cytologicky verifikovaná suspektná metastáza karcinómu prsníka) na rozhraní mediálnych kvadrantov až v hornom mediálnom kvadrante, suspektné satelitné ložiská v dolnom mediálnom kvadrante a na rozhraní dolných kvadrantov vpravo (cytologicky stromálne fragmenty, albuminoidné precipitáty, bez malígnych elementov) a ložisko s reaktívnymi zápalovými a fibroproduktívnymi zmenami (core- cut biopsia) ľavého prsníka.

Navrhované chirurgické riešenie, s následnou adjuvantnou liečbou, pacientka aj napriek náležitému  poučeniu  lekárom,  odmietla.  Potom nasledoval  široko  rozsiahly  rozhovor v komunikačnom kanáli lekár- pacientka, následne sestra- pacientka, ale so záverom, že pacientka už má naštudovanú liečbu „zvláštnou diétou“, ktorá už pomohla mnohým ľuďom, len zdravotnícki pracovníci si to nechcú pripustiť a ona sa chce venovať maximálne svojej dcérke. Napokon, aj napriek všetkému, rozhovor ukončila, podpísala negatívny reverz, sľúbila a podpísala, že o mesiac príde na kontrolu a a odbery krvi a odišla. V daný termín, neprišla, ani sa nám opakovane nedarilo štyri mesiace dovolať sa jej na mobil. Po štyroch mesiacov sme sa s ňou telefonicky skontaktovali, ona nám však oznámila, že na kontrolu už nechce prísť, vraj niečo pre svoje zdravie robí a naznačila nám, že si neželá, aby sme ju kontaktovali.

Ale napokon nás v máji 2012 skontaktoval jej manžel, nakoľko pacientka bola hospitalizovaná   v inej   nemocnici   pre   bolesti   chrbta   od  03/2012   a celkovú   slabosť, s diagnostickým záverom: karcinóm prsníka vpravo s lymfadenopatiou v pravej pazuche, stav po alternatívnej terapii-makrobiotická strava, kachexia. Pacientku priviedol manžel, na základe klinického vyšetrenia mala popisovaný karcinóm v hornom laterálnom kvadrante 45 x 40 mm, s paketom lymfatických uzlín do 30 mm v pravej axile s výraznou kachexiou.

Pacientka  bola  ihneď  hospitalizovaná  pre  karcinóm  prsníka  T2N2M1,  MTS  v skelete a rozvrat vnútorného prostredia, kde zahájila paliatívnu chemoterapiu. Už bez problémov súhlasila s chemoterapiou v tomto štádiu žiadala aj mastektómiu.

...škoda, že spolupráca zo strany pacientky nastala až v štádiu, kde mala miesto len paliatívna medicína...


V kazuistike II sa venujeme 30 ročnej, slobodnej, bezdetnej pacientke, s ukončeným 2. stupňom vysokej školy, ktorá odmietla chirurgickú intervenciu po neoadjuvantnej chemoterapii a súhlasila s ňou v období, keď miesto mala už len paliatívna chemoterapia..

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014