Konzervativní výkony na prsu u seniorů bez adjuvantní radioterapie

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie; Zhoubné nádory prsu

Téma: Pro lékaře

Číslo abstraktu: 037

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; MUDr. Július Kotoč; MUDr. Kateřina Kotočová; Mgr. Anna Krátká; MUDr. Bohumil Dudešek; MUDr. Jiří Duben, Ph.D.

Úvod

 Pokud diagnostikujeme příznivé klinicko-patologické charakteristiky nádoru: malý, dobře diferencovaný nádor, pozitivní estrogenní receptory, negativní axilární uzliny a zvláště ve spojení s vyšším věkem, je možné upravit standardní léčbu s vypuštěním radioterapie. Cílem  retrospektivní  studie  bylo zjistit, u kterých  pacientek  po konzervativním  výkonu v našem souboru nebyla indikována postoperační radioterapie prsu. Zaměřili jsme se na ženy starší.

 Ženy s věkem více než sedmdesát roků.

 Metoda

 Na chirurgickém oddělení nemocnice Atlas od 1. 1. 2004 do 31. 1. 2010 byl proveden konzervativní výkon u 123 žen  starších  70 let  pro karcinom  prsu.  Ve  13 případech  nebyl po konzervativním výkonu prs ozářen. Z 13 žen odmítly radioterapii 4 ženy a u zbylých pacientek nebyla nasazena. 

Výsledky

 Průměrný věk pacientek  byl 75 let (od 70 do 88 roků).  Stádium onemocnění: Stádium 0 4x, I A 5x, II A 3x IIIC 1x. Osm žen nemá známky základního onemocnění. Lokoregionální recidiva nebyla prokázána u žádné z žen. Jedna žena má příznaky relapsu onemocnění. Dvě ženy zemřely na generalizaci karcinomu a jedna zemřela na onemocnění, které nesouviselo s karcinomem prsu. 

Diskuze

 Pro vyloučení radioterapie z terapeutického plánu není žádné zvláštní zdůvodnění. Terapie bez radiace může být indikována pro vybrané typy nádorů, jejichž charakteristika je velmi příznivá zvláště ve vyšším věku. Vyšší věk je často spojený s komorbiditami a proto v těchto případech není radioterapie nejčastěji nasazována. Obvykle u starších pacientek je nádor považován za méně agresivní a terapie je proto redukována. Dostupnost, nebo lépe schopnost  docházet  na radioterapii  je  často  uváděný  důvod  pro  její  vynechání.  Moderní terapie karcinomu prsu je individuálně zaměřená. Vyšší věk a komorbidity jistě významně ovlivňují stanovení léčebného plánu, odchylky od standardní terapie by měly být ale řádně zdůvodněny.

 Závěr

 Počet pacientek v našem souboru, u kterých nebyla indikována radioterapie, je malý a respektuje přání pacientek, jejich celkový stav a stadium onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 12. 1. 2013