KOREKCE INCIDENCE ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PODLE PRAVIDEL IARC PRO VÍCEČETNÉ NOVOTVARY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 096

Autoři: MUDr. Miroslav Zvolský

Východiska:

Národní onkologický registr (NOR) je celoplošným populačním registrem, do kterého jsou od roku 1976 povinně hlášena všechna onemocnění zhoubnými novotvary v České republice. Pravidelnými výstupy ÚZIS ČR o incidenci, úmrtnosti a prevalenci onkologických onemocnění v ČR z dat NOR jsou publikace Novotvary a tabulkové výstupy Data presentation system. Počet nově hlášených zhoubných novotvarů močového měchýře (kód C67 dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí, 10. revize) vzrostl mezi lety 2000 a 2010 o 489 případů (o 25 %) na 2 463 případů. Při analýze jednotlivých případů bylo zjištěno, že v ně kte rých případech dochází k vícenásobnému hlášení této diagnózy u jedné osoby. Cílem práce bylo zjistit, zda publikace dat odpovídá mezinárodním standardům, a případně provést korekci výstupů o incidenci diagnózy C67.

Materiál a metody:

International Agency for Research on Cancer (IARC) publikovala v roce 2004 jako doplněk k Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii (MKN-O-3) publikaci International rules for multiple primary cancers. Tato publikace uvádí v části Pravidla pro vytváření výstupů o incidenci a přežívání: „Multifokální tumory – to jest diskrétní masy zcela zřejmě bez spojení s ostatními primárními novotvary vznikajícími ve stejném primárním umístění nebo tkáni, např. močový měchýř – jsou započítávány jako jeden novotvar.“ Pro vlastní sběr je ovšem doporučeno, aby registry sbíraly a registrovaly detailnější data. Zpracovali jsme 25 836 hlášení diagnózy C67 vložených do NOR v letech 2000–2010 a vyloučili jsme druhá a další hlášení u jedné osoby. Výsledky jsme porovnali s dosavadními publikovanými výstupy o incidenci diagnózy C67.

Výsledky:

Korigovaná incidence C67 za roky 2000–2010 představuje 23 733 onemocnění, což je o 8 % méně než dosud publikovaná čísla. Korekce se nejvíce regionálně projevila v Plzeňském, Karlovarském a Olomouckém kraji, nejméně v Jihočeském a Pardubickém kraji. Nárůst vícenásobných hlášení je patrný především po roce 2004 a může být způsoben změnami v organizaci sběru dat, např. pozitivním trendem v předávání patologických nálezů pracovištím NOR. Regionální variabilita sběru dat diagnózy C67 je značná. Od roku 2005 do roku 2010 se nadhodnocení incidence diagnózy C67 pohybovalo nad 10 %.

Závěr:

Publikační výstupy o incidenci zhoubných novotvarů močového měchýře včetně vývojových řad by měly být v následujících letech korigovány podle doporučení IARC. NOR by měl v metodice stanovit pravidla pro hlášení diagnózy C67.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014