Korelace mezi expresí estrogenových a progesteronových receptorů, hladinou CEA a CA 15-3 před léčbou a tradičními klinicko-patologickými charakteristikami karcinomu prsu u žen starších 70 let

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 05. Prognostické a prediktivní faktory II

Číslo abstraktu: 040

Autoři: Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.; MUDr. Pavel Veselý, Ph.D.; MUDr. Jan Jansa; MUDr. Jan Štuk; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Zoul, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Cíl: Cílem sdělení je retrospektivní hodnocení korelace mezi expresí estrogenových a progesteronových receptorů, hladinou karcinoembryonálního antigenu (CEA) a antigenu CA 15-3 v séru před léčbou a tradičními klinicko-patologickými charakteristikami karcinomu prsu u žen starších 70 let.
Pacienti a metody: Od listopadu 1998 do září 2005 bylo na našem oddělení léčeno 81 pacientek starších 70 let. Medián věku činil 75 (71–90) let. Vstupní TNM klasifikace: 27 pacientek I. stadium, 28 pacientek II. stadium, 20 pacientek III. stadium a 6 pacientek IV. stadium. Histologický grading byl dobře diferencovaný u 5 pacientek, středně diferencovaný u 41 pacientek a málo diferencovaný u 35 pacientek. U všech pacientek byly imunohistochemicky vyšetřeny estrogenové a progesteronové receptory, jejichž hodnoty byly vyjadřovány v procentech. Exprese byly hodnoceny semikvantitativně, modifikovanou metodou dle Remmeleho a Stegnera se stanovením imunoreaktivního skóre – IRS (0–12). Onkomarkery CEA a CA 15-3 v séru byly odebrány před zahájením léčby. Byl spočítán Spearmanův korelační koeficient pro kombinace následujících kontinuálních a ordinálních proměnných: estrogenové receptory, progesteronové receptory, hladina CEA před léčbou, hladina CA 15-3 před léčbou, stadium, T-stadium, N-stadium, M-stadium a histologický grading. Výsledky v korelační analýze byly považovány za signifikantní na hladině 0,05.
Výsledky: Byly nalezeny následující signifikantní korelace (korelační koeficient větší než 0,300): estrogenové a progesteronové receptory (r = 0,510), CEA a CA 15-3 před léčbou (r = 0, 417), CA 15-3 před léčbou a stadium (r = 0,400), CA 15-3 před léčbou a T-stadium (r = 0,348), CA 15-3 před léčbou a M-stadium (r = 0,489), CA 15-3 před léčbou a histologický grading (r = 0,304).
Závěr: Výsledky této studie ukazují signifikantní vztahy fenotypických parametrů karcinomu prsu u žen starších 70 let.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005