Korelace mezi expresí estrogenových a progesteronových receptorů, KI-67, P53, hladiny CEA a CA 15-3 před léčbou u žen s karcinomem prsu

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 034

Autoři: Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Zoul, Ph.D.; MUDr. Pavel Veselý, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Jan Jansa; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.; MUDr. Jan Štuk; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

Cíl:

Cílem sdělení je retrospektivní hodnocení korelace mezi expresí estrogenových (ER) a progesteronových (PR) receptorů, Ki-67, p53, hladinou karcinoembryonálního antigenu (CEA) a antigenu CA 15-3 v séru před léčbou a tradičními klinicko-patologickými charakteristikami karcinomu prsu.

Pacienti a metody:
Retrospektivně bylo hodnoceno 273 pacientek s karcinomem prsu, které byly léčeny na Klinice onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové. Histologická vyšetření byla prováděna ve Fingerlandově ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové. Medián věku činil 56 (22-90) let. Vstupní TNM klasifikace: 64 pacientek I. stadium, 107 pacientek II. stadium, 78 pacientek III. stadium a 24 pacientek IV. stadium. Histologický grading byl dobře diferencovaný u 22 pacientek, středně diferencovaný u 136 pacientek, málo diferencovaný u 111 pacientek a dediferencovaný u 4 pacientek. U všech pacientek byly imunohistochemicky vyšetřeny estrogenové a progesteronové receptory, proliferační antigen Ki-67 a onkoprotein p53. Jejich hodnoty byly vyjadřovány v procentech. Exprese estrogenových a progesteronových receptorů byly hodnoceny semikvantitativně, modifikovanou metodou dle Remmeleho a Stegnera se stanovením imunoreaktivního skóre IRS (0-12). Onkomarkery CEA a CA 15-3 v séru byly stanoveny před zahájením léčby. Byl spočítán Spearmanův korelační koeficient pro kombinace následujících kontinuálních a ordinálních proměnných: estrogenové receptory, progesteronové receptory, Ki-67, p53 hladina CEA před léčbou, hladina CA 15-3 před léčbou, stadium, T-stadium, N-stadium, M-stadium a histologický grading. Ke statistickému zpracování byl používán program NCSS (Hintze J., 2001, NCSS and PASS, Number Cruncher Statistical Systems, Kaysville, Utah). Výsledky v korelační analýze byly považovány za signifikantní na hladině 0,05.

Výsledky:

Byly nalezeny následující signifikantní korelace (korelační koeficient větší než 0,300): CEA a CA 15-3 (r = 0,312), CA 15-3 a stadium (r = 0,330), CA 15-3 a M-stadium (r = 0,358), ER a PR (r = 0,492), PR a Ki-67 (r = -0,307), p53 a Ki-67 (r = 0,409), Ki-67 a grading (r = 0,333).

Závěr:

Výsledky této studie ukazují signifikantní vztahy fenotypických parametrů karcinomu prsu u žen.

Podpořeno výzkumným záměrem MZO 00179906.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006