Korelace mezi expresí Ki-67, p53, hormonálními receptory a tradičními klinicko-patologickými charakteristikami pokročilého karcinomu prsu ve stádiu III a IV

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P005

Autoři: Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Pavel Veselý, Ph.D.; MUDr. Jan Štuk; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Cíl: Cílem sdělení je retrospektivní hodnocení korelace exprese proliferačního antigenu Ki-67, onkoproteinu p53 a hormonálních receptorů ve vztahu k tradičním klinicko-patologickým charakteristikám pokročilého karcinomu prsu ve stadiu III a IV.
Pacienti a metody: Retrospektivně bylo hodnoceno 142 pacientek s pokročilým karcinomem prsu ve stádiu III a IV (4 pacientky T1N2M0, 8 T2N2M0, 39 T3N1M0, 6 T3N2M0, 7 T4N0M0, 30 T4N1M0, 12 T4N2M0, 1 T4N3M0, 2 T1N0M1, 1 T2N0M1, 1 T4N0M1, 1 T1N1M1, 4 T2N1M1, 4 T3N1M1, 8 T4N1M1, 3 T2N2M1, 3 T3N2M1, 7 T4N2M1 a 1 pacientka T2N3M1). U všech pacientek byly imunohistochemicky vyšetřeny estrogenové a progesteronové receptory, proliferační antigen Ki-67 a onkoprotein p53, jejichž hodnoty byly vyjadřovány v procentech. Exprese všech markerů byly hodnoceny semikvantitativně, přičemž estrogenové a progesteronové receptory modifikovanou metodou dle Remmeleho a Stegnera se stanovením imunoreaktivního skóre – IRS (0-12). Byl spočítán Spearmanův korelační koeficient pro kombinace následujících kontinuálních a ordinálních proměnných: věk v době diagnosy, histologický grading, estrogenové receptory, progesteronové
receptory, proliferační antigen Ki-67, onkoprotein p53, stadium, T-stadium, Nstadium, velikost nádoru v milimetrech a počet postižených lymfatických axilárních uzlin. Výsledky v korelační analýze byly považovány za signifikantní na hladině 0,05.
Výsledky: Byly nalezeny následující signifikantní korelace (korelační koeficient větší než 0,30): proliferační antigen Ki-67 a estrogenové receptory (r = - 0,312), proliferační antigen Ki-67 a onkoprotein p53 (r = 0,426), proliferační antigen Ki- 67 a počet postižených uzlin (r = 0,507), věk v době diagnózy a počet postižených
uzlin (r = -0,435), estrogenové a progesteronové receptory (r = 0,494).
Závěr: Výsledky této studie ukazují signifikantní korelaci fenotypických parametrů pokročilého karcinomu prsu.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005