Korelují vlastní klinické zkušenosti s léčbou lokálně pokročilého karcinomu prostaty s výsledky studie Early Prostate Cancer?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 213

Autoři: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; MUDr. Vítězslav Vít; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Úvod

Riziko biochemické recidivy karcinomu prostaty u pacientů léčených s kurativním záměrem závisí na řadě faktorů (stádium T, PSA, Gleason skóre) a zvolené modalitě léčby.
U značné části pacientů léčených s kurativním záměrem však bohužel časem dojde k progresi, popřípadě k úmrtí. Riziko biochemické recidivy karcinomu prostaty u pacientů léčených s kurativním záměrem i u velmi pečlivě indikované skupiny činí až 30% během 10 let.
Jednou z možností léčby s kurativním záměrem u pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty ohraničeným na prostatickou žlázu nebo lokálně pokročilým je radioterapie, která je stále považována za alternativu kurativního řešení. Za tzv. „zlatý standard“ této léčby je možno považovat metodu zevního ozáření.
Nejvyšší riziko klinické progrese je u pacientů s onemocněním vyššího stádia (T), s vyšší hodnotou prostatického specifického antigenu (PSA) nebo vysokým Gleasonovým skóre (GS). Snížení rizika biochemické i klinické progrese může zlepšit výsledky přežívání a oddálit nástup symptomů spojených s pokročilým onemocněním (kostní metastázy, míšní komprese, patologické fraktury, obstrukce dolních močových cest), ale i vést ke snížení mortality.
Bicalutamid 150 je preparátem, u kterého bylo prokázáno, že snižuje riziko progrese onemocnění a u lokálně pokročilého onemocnění léčeného ozářením dokonce podle poslední analýzy Early Prostate Cancer (EPC) Programme zlepšuje celkové přežití.
Early Prostate Cancer (EPC) Programme je doposud světově největší a stále probíhající program studií pacientů s lokalizovaným nebo lokálně pokročilým karcinomem prostaty léčených základními terapeutickými modalitami s následnou adjuvantní terapií bicalutamidem 150 mg (Casodexem 150) nebo placebem. Tvoří jej tři prospektivní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie zahrnující celkem 8 113 mužů. V nedávné době byla publikována data z poslední, třetí analýzy po průměrné době sledování 7,4 roku. Výsledky potvrzují významné zlepšení v objektivní době bez progrese onemocnění – 21%.

Nově byly provedeny analýzy rozdělující pacienty do skupiny s lokalizovaným KP (T1-2) a s nádory pokročilými (T3-4). Analýza jasně prokázala přínos bicalutamidu 150 ve smyslu zlepšení celkového přežití u pacientů s lokálně pokročilým KP. Nejjednoznačnější rozdíl je patrný u pacientů léčených radioterapií s kurativním záměrem (36%), benefit byl zaznamenán i u pacientů jen sledovaných (19%). Rozdíly ve skupině po radikální prostatektomii nejsou statisticky významné. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007