Kostní markery v diagnóze a monitorování kostních metastáz karcinomu prostaty

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 010p

Autoři: MUDr. Miroslava Nekulová; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; MUDr. Ivo Čapák; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.; MUDr. Tomáš Frgala; Mgr. Radomír Pilný

Kostní metastázy jsou častou komplikací u karcinomu prsu, prostaty, plic i jiných malignit.
P1NP (N-terminální propeptid kolagenu typu I) je markerem vysoce specifickým pro tvorbu osteoblastických (a tedy i smíšených) metastáz, nevykazuje variaci během dne, lze jej měřit i v séru a vykazuje poměrně nízkou intraindividuální variaci a nemá výraznější závislost na dietě.
β-Cross Laps (beta-CTX) je jedním z markerů kostní resorpce. Srovnávacími studiemi bylo zjištěno, že ß-Cross Laps vykazuje mnohem lepší klinickou citlivost než (deoxy)pyridinolinové spojky. Stanovení beta CTX se doporučuje v souvislosti s monitorováním účinnosti antiresorpční terapie (např. bifosfonáty, HRT) při osteoporóze nebo jiných kostních onemocněních. Těmito prostředky lze účinky terapie monitorovat už v průběhu několika týdnů. Také ICTP (Telopeptid kolagenu typu I.) je koncová, nehelikální část kolagenu typu I. Jedná se o části peptidových řetězců, spojených pomocí vazeb (cross-links). Podle nových nálezů existují 2 různé cesty kostní resorpce: zprostředkovaná kathepsinem K, která se uplatňuje během fyziologické resorpce kosti a druhá, zprostředkovaná matrix metaloproteinázou 9 (MMP9), která se aktivuje převážně v patologických situacích, tu odráží ICTP.
Pacienti a metody: U 55 mužů s diagnózou karcinom prostaty ve věku 54–83 let byly vyšetřovány vzhledem k podezření na kostní rozsev kostní markery P1NP a b-CrossLaps (Elecsys 2010, firma ROCHE) někde též ICTP (Orion). Byly hodnoceny parametry validity (senzitivita, specifičnost, pozitivní a negativní prediktivní hodnota, relativní riziko a ROC křivka). Bodové odhady parametrů validity byly doprovázeny výpočtem 95% konfidenčních intervalů. Ke statistickému hodnocení byl užit Spearmanův korelační koeficient.
Výsledky: U 40 nemocných byly prokázány kostní metastázy. P1NP u pacientů s kostními metastázami proti souboru bez metastáz metodou ANOVA se signifikantně lišilo (p-value 0,0392), také dle Wilcoxonova testu (p-value < 0,0001) a mediánového testu (p-value < 0,0001). Pro P1NP při referenční hodnotě 62,6 μg/l a specificitě 90%, 95% CI (75,7 %, 100,0 %) jsme kostní rozsev hodnotili se senzitivitou 77,8 %, 95 % CI (64,2%, 91,4 %), PV+ činila 93,3%, 95% CI (84,6%, 100,0%) a PV= 68,0%, 95% CI (49,3%, 86,7%). AUC (plocha pod křivkou) = 0,86477.
b-CTX u nemocných s kostním rozsevem hodnoceno proti souboru nemocných bez metastáz metodou ANOVA: p-value 0,0032, Wilcoxonův test p-value 0.0004, mediánový test p-value < 0,0001. Pro b-CTX při referenční hodnotě 0,380 μg/l a specificitě 90%, 95 % CI (74,8%, 100,0%), jsme potvrzovali kostní metastázy se senzitivitou 66,7 %, 95 % CI (51,3%, 82,1 %), PV+ byla 91,9 %, 95 % CI (81,6%,100,0%), a PV= 58,6%, 95% CI (40,4%, 76,9%). Běžně udávaná referenční hodnota je však 0,8 μg/l, kdy CTX prokázal při SF 94.4 jen 41,67 SN a PV +93,4, PV-46,1538.
P1NP s b-CTX významně korelovalo dle Spearmenova korelačního koeficientu s rs = 0,78 při p-value < 0,0001. Pro srovnání v souboru 26 nemocných s kostními meta u C61 byla správná pozitivita 70% při referenční hodnotě 5,3 μg/ l.
Kostní markery prokázaly dostatečnou validitu, P1NP o něco vyšší vzhledem k průkazu kostních metastáz u karcinomu prostaty.
Zřejmě tato skutečnost souvisí s typem kostních metastáz, který se u tohoto onemocnění nejvíce vyskytuje, i když často se jedná o typ smíšený.
Práce byla provedena v rámci Vědecko-výzkumného záměru MZ00020980501-5.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006