Kostní markery v diagnóze a monitorování kostních metastáz karcinomu prostaty

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 125

Autoři: MUDr. Miroslava Nekulová; MUDr. Ivo Čapák; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; MUDr. Tomáš Frgala; Mgr. Radomír Pilný

Cíl práce
Kostní markery, zejména ß-Cross Laps (b-CTX), jeden z markerů kostní resorpce a N-(amino) propeptid P1NP (prokolagen typu 1 N terminální propeptid), specifický indikátor depositu kolagenu 1, definovaný jako marker novotvorby kostí, jsou doporučovány k diagnostikování i hodnocení efektu terapie kostních metastáz podle doporučení EGTM.
V rámci řešení VVZ v r. 2005 jsme vyšetřili kostní markery P1NP a b-CrossLaps u 55 nemocných s diagnózou karcinom prostaty a hodnotili senzitivitu obou metod vzhledem k přítomnosti kostních metastáz.

Pacienti a metody
U 55 mužů s diagnózou karcinom prostaty ve věku 54 – 83 let byly vyšetřovány vzhledem k podezření na kostní rozsev kostní markery -P1NP a b-CrossLaps soupravou fy ROCHE na přístroji Elecsys. Byla hodnocena senzitivita, specifičnost, pozitivní (PV+) a negativní prediktivní hodnota (PV-) i ROC křivka pro obě metody. Pro statistické hodnocení byl použit Spearmenův korelační koeficient.

Výsledky
U 40 nemocných byly prokázány kostní metastázy, z nich u 4 došlo po terapii k efektu hodnotitelnému jako parciální remise. U ostatních nemocných nebyla terapie ještě pro krátký časový interval hodnotitelná. U 15 nemocných byl nález na kostech pouze suspektní, dále zatím nepotvrzený.
P1NP u pacientů s kostními metastázami proti souboru bez metastáz metodou ANOVA se signifikantně lišilo (p-value 0.0392), také dle Wilcoxonova testu (p-value <0.0001) a mediánového testu (p-value <0.0001). Pro P1NP při referenční hodnotě 62,6 ug/l a specificitě 90%, 95%CI (75,7%, 100,0%) jsme kostní rozsev hodnotili se senzitivitou 77,8%, 95%CI (64,2%, 91,4%), PV+ činila 93,3%, 95%CI(84,6%, 100,0%) a PV= 68,0%, 95%CI (49,3%, 86,7%). AUC (plocha pod křivkou) = 0,86477.

b-CTX u nemocných s kostním rozsevem hodnoceno proti souboru nemocných bez metastáz metodou ANOVA: p-value
0.0032, Wilcoxonův test p-value 0.0004, mediánový test p-value <0.0001.
Pro b-CTX při referenční hodnotě 0,380 ug/l a specificitě 90%, 95% CI (74.8%, 100.0%), jsme potvrzovali kostní metastázy se senzitivitou 66.7%, 95% CI (51.3%, 82.1%), PV+ byla 91.9%, 95% CI (81.6%, 100.0%), a PV= 58.6%, 95% CI (40.4%,
76.9%).
P1NP s CTX významně korelovalo dle Spearmenova korelačního koeficientu s rs=0.78 při p-value < 0.0001. Porovnání ploch pod ROC křivkami AUC dle Van der Waerden testu: p-value <0.0001, porovnání absolutních hodnot rozdílů ploch pod ROC křivkami a 0.5 dle Van der Waerden testu: p-value 0.0067 ve prospěch P1NP s CTX.

Závěr
Oba kostní markery prokázaly dostatečnou validitu, P1NP o něco vyšší vzhledem k průkazu kostních metastáz u karcinomu prostaty. Zřejmě tato skutečnost souvisí s typem kostních metastáz, který se u tohoto onemocnění nejvíce vyskytuje, i když často se jedná o typ smíšený.

Datum přednesení příspěvku: 13. 5. 2006