Kostní markery v monitorování efektu terapie kostních metastáz karcinomu prsu

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 047 (p246)

Autoři: MUDr. Miroslava Nekulová; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.; Mgr. Radomír Pilný

Cíl práce
Opakovaně v průběhu terapie bisfosfonáty jsme vyšetřovali kostní markery (prokolagen typu 1 N terminální propeptid (P1NP), bCrossLaps (b-CTX) a ICTP (C-Telopeptid kolagenu typu I) u 60 nemocných s diagnózou karcinom prsu a hodnotili validitu metod vzhledem k přítomnosti kostních metastáz a efektu terapie.

Pacientky a metody

U 60 žen s diagnózou karcinom prsu vzhledem k podezření na kostní rozsev byly vyšetřovány kostní markery b-CrossLaps (CTX) a P1NP, specifický indikátor depositu kolagenu 1, definovaný jako marker novotvorby kostí, metodou elektrochemiluminiscence na imunoanalyzátoru Elecsys 2010, ROCHE a ICTP kompetitivní EIA metodou (Orion - Diag).

Byly hodnoceny parametry validity (senzitivita, specifičnost, pozitivní a negativní prediktivní hodnota, relativní riziko a ROC křivka). Bodové odhady parametrů validity byly doprovázeny výpočtem 95% konfidenčních intervalů. Ke statistickému hodnocení byl užit Spearmanův korelační koeficient.

Výsledky

U 44 nemocných byly skutečně prokázány kostní metastázy pomocí RTG či CT a tyto nemocné byly léčeny bisfosfonáty a hodnoty kostních markerů byly vyšetřovány v měsíčních intervalech. Nejvyšší validitu vyšetření pro detekci kostních metastáz karcinomu prsu a reakci na terapii jsme prokázali pro ICTP (specifičnost 89,5% a senzitivita 79,5%). Efekt terapie nejlépe odráželo také ICTP, i když výsledky P1NP byly také poměrně vyhovující.

Závěr

Kostní markery, zejména ICTP, ß-Cross Laps (b-CTX), markery kostní resorpce a P1NP jako marker novotvorby kostí, jsou doporučovány k diagnóze kostních metastáz i hodnocení efektu jejich terapie. Pro ICTP u kostních metastáz karcinomu prsu byly prokázány nejvaliidnější parametry ze srovnávaných metod.

ICTP je specifický marker kostní degradace v kostních metastázách a představuje citlivou a snadnou metodu detekce kostních metastáz i monitorování efektu terapie.

Práce byla provedena s podporou VVZ MZ0 M0Ú 2005

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008