KOSTNÍ POSTIŽENÍ U KARCINOMU PROSTATY A MOŽNOSTI LÉČEBNÉHO OVLIVNĚNÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 258

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; Helena Kiacová

Kostní metastatické postižení s vysokou incidencí provází pokročilá nádorová onemocnění, především ZN prostaty, ale i ledvin a močového měchýře. Většina solidních nádorů vytváří osteolytická ložiska. Výjimkou je CaP, kde > 90% provází osteoblastické léze, u malého procenta mtx smíšená a pouze v 5% osteolytické. Postižení kostí provází algický syndrom a event. výskyt SRE (skeletal related event) – patologické zlomeniny, event. míšní komprese. MTX kostní u CaP zřídka provází hyperkalcemie. Při karcinomatóze dřeně bývá anémie. Kostní postižení a jeho rozsah koreluje s dobou přežití pacientů. Výskyt komplikací zkracuje přežití, prodražuje cenu léčby a významně ovlivňuje kvalitu života. Léčba zacílená na kostní postižení začala být podávána na konci minulého století. Aplikace bisfosfonátů byla zlomovou v jejích možnostech. Dříve podávaný kalcitonin byl z doporučení na popud EMA vyřazen. Pro CaP mají zásadní dopad pouze dva bisfosfonáty. Vliv na dobu přežití má u hormonálně dependentního M1b CaP podání klodronátu. Zoledronát má prokazatelný dopad na snížení počtu kostních komplikací ve srovnání s placebem. Vyšší efektivity ve srovnání se ZOL docílíme aplikací monoklonální protilátky denosumabu. U obou skupin léků je nutná suplemetace Ca a vitaminem D3. Nejobávanější komplikací léčby aminobisfosfonáty a denosumabem (v cca 1%) je osteonekróza čelisti, limitujícím pro aplikaci aminobisfosfonátů je stav renálních funkcí. Mechanizmem podobným bisfosfonátům působí i systémově podané radioizotopy. Vychytávají se predilekčně v místech zvýšeného kostního obratu a snižují aktivitu osteoklastů. Dlouhodobě jsou používána radiofarmaka emitující ß částice, 153Sm a 89Sr. EMA schválila emitér α částic 223radium, očekáváme jeho úhradu v ČR. Rozsah mtx postižení zvyšuje hematotoxicitu léčby u ß zářičů. Omezena je u zářičů α. 223Ra je selektivně vychytáváno v místech zvýšené osteoblastické aktivity, kde je inkorporováno místo kalcia do hydroxyapatitu, kostní matrix impregnované minerálními solemi. Záření pak vede k cytotoxickému efektu na nádorové buňky. Pro nemocné s mCRPC přestavuje aplikace 223radia další terapeutickou možnost k ovlivnění závažného stadia onemocnění.

 
 

Mechanizmus účinku

Stadium onemocnění

Komparátor

Doba do 1. SRE (SSE) [měsíce]

zoledronát Saad 2012

bisfosfonát, inhibice osteoklastů

mCRPC asymptomatický

placebo

13,8 vs 10,6

denosumab Fizazi 2010

inhibitor RANKL protilátek

mCRPC asymptomatický

zoledronát

20,7 vs 17,1

223radium Parker 2013

kalcium mimetikum

mCRPC symptomatický

placebo + best supportive care

14,7 vs 8,1

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014