KVALITA DAT NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO REGISTRU Z POHLEDU ANALÝZY DAT

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: II. Klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 024

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Ing. Milan Blaha, Ph.D.; Mgr. Petr Klika; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Východiska:

Národní onkologický registr (NOR) je plně funkční populační databáze se 100% pokrytím populace. Zaznamenává základní diagnostická a lé­čebná data o všech malignitách diagnostikovaných v české populaci. NOR je v současnosti jediným plošným zdrojem informací o klinickém stadiu onemoc­nění v době diagnózy; tato data jsou nenahraditelná, neboť je ve svých databázích retrospektivně nemají zdravotnická zařízení ani plátci zdravotní péče. Bez těchto údajů by nebylo možné plánovitě predikovat počty onkologických pacientů, sledovat efektivitu časného záchytu onkologických onemocnění ani kvan­tifikovat přežití pacientů.

Cíl:

Z uvedených důvodů je zcela nezbytné sledovat kvalitu dat NOR. Ačkoli seznam validačních pravidel NOR je dnes již implemen­tován jako součást centrálního managementu dat, nelze spoléhat pouze na automatickou kontrolu. Interní systém kontroly nemůže identifikovat problémy s poklesem hlášení do NOR, a tedy ani riziko podhodnocení incidence a mortality. Rovněž neúplnost záznamů se obtížně kontroluje pouze pomocí automa­tických algoritmů. Z tohoto důvodu je nutné provádět externí kontroly detailní analýzou dat.

Závěr:

V tomto příspěvku nabízíme ukázky indikátorů kvality a úplnosti záznamů NOR, které jsou součástí standardního hodnocení a validace NOR panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP. Výstupy do­kládáme rovněž na nejnovějších a již uzavřených datech NOR z let 2009 a 2010.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013