Kvalita života je důležitým faktorem indikační rozvahy u nemocných s karcinomem pankreatu. Multicentrická prospektivní studie.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: 10. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 089

Autoři: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; MUDr. Radek Pohnán; MUDr. Bohuš Bunganič; MUDr. Lucie Bieberová; MUDr. Ondřej Ryska; MUDr. Martin Loveček, Ph.D.; MUDr. Bohumil Jon, CSc.; as. MUDr. Karel Ruppert, PhD.; M. Krejčí

    Úvod

   Cílem sdělení je seznámit čtenáře s hodnocením výsledků prospektivní multicentrické studie kvality života (QoL) v průběhu léčby nemocných s duktálním adenokarcinomem pankreatu.

   Metoda a sestava nemocných

   151 nemocný s morfologicky prokázaným duktálním adenokarcinomem pankreatu podstoupili léčbu v závislosti na stagingu nádoru v souladu s Klinickým standardem pro diagnostiku a léčbu pacientů se zhoubným onemocněním pankreatu KKCCS0007. Ke sledování QoL jsme použili generický dotazník Short Form 36/2. verze (Short form 36 health subject questionnaire, USA) v české mutaci před léčbou a 3 měsíce po ní. Aritmetický průměr a směrodatná odchylka (SD) byly použity jako souhrnné statistiky pro skóre QoL. Výsledky byly vypočteny s použitím software SF-36, dvouvýběrového t-testu, ANOVA, párového t-testu a SPSS 19.0.1 (IBM Corporation, 2010). Hodnota p <0,05 byla uznána za hranici statistické významnosti ve všech použitých testech.

   Výsledky

   Vstupní celková hodnota QoL je u žen signifikantně nižší oproti mužům (QoL: 50.3 ± 18.0 vs. 58.3 ± 20.8, p = 0.013). Snížení QoL po 3 měsících je signifikantně nižší u mužů. U nemocných starších 60 let jsme nalezli signifikantní snížení QoL po 3 měsících od zahájení léčby ve srovnání s mladšími pacienty (QoL: 54.7 ± 21.0 vs. 47.8 ± 18.9, rozdíl -6.9 ± 18.5, p = 0.009). V závislosti na stádiu onemocnění jsme nalezli signifikantní snížení QoL v průběhu léčby u nemocných ve stádiu III a IV, u časnějších forem onemocnění jsme je nezaznamenali (st. III u 81 nemocného, QoL: 55.7 ± 19.9 vs. 49.7 ± 18.5, rozdíl -6.1 ± 17.6, p = 0.003, st. IV u 39 nemocných, QoL: 44.3 ± 19.1 vs. 37.9 ± 16.9, rozdíl -6.4 ± 18.7, p = 0.049). K radikální resekci a k exploraci přistupovali pacienti s téměř identickou vstupní hodnotou QoL (QoL: 61.8 ± 16.9 vs. 62.8 ± 15.6). U nemocných indikovaných k BDA (s/bez GEA) byla QoL signifikantně vyšší než u pacientů indikovaných k endoskopicky zaváděnému stentu (QoL: 54.9 ± 18.8 vs. 30.0 ± 7.1, p<0.001). U všech nemocných, vyjma skupiny se stentem, jsme pozorovali po 3 měsících signifikantní snížení QoL. Nízká vstupní hodnota QoL u pacientů, u kterých byla provedena explorace, se signifikantně nelišila od hodnoty QoL po 3 měsících. Krvácení, nitrobřišní absces, biliární či pankreatická píštěl nebo přítomnost rané infekce nevedlo k signifikantnímu snížení hodnot QoL po 3 měsících od zahájení léčby. Nepodání adjuvantní nebo paliativní CHMT vedlo k signifikantnímu snížení QoL u 92 nemocných po 3 měsících (QoL: 52.7 ± 20.7 vs. 45.0 ± 20.1, rozdíl -7.7 ± 18.2, p<0.001). CHMT byla podána u 59 nemocných při vyšší vstupní hodnotě celkového skóre QoL a vedla k nesignifikantnímu zlepšení QoL (QoL: 52.7 ± 20.7 vs. 56.9 ± 18.3, rozdíl -2.7 ± 16.3, ns.).

   Závěr

   Na základě prospektivního sledování kvality života pomocí SF 36/2 autoři zaznamenali, že 3 měsíce po absolvované léčbě dochází u mužů, nikoliv u žen, k signifikantnímu snížení QoL. 3 měsíce po léčbě dochází u nemocných ve stádiu III a IV k signifikantnímu snížení QoL, u nemocných ve stádiu I a II nikoliv. U nemocných po radikální resekci, BDA či exploraci dochází pooperačně k signifikantnímu snížení QoL, po endoskopickém zavedení stentu nikoliv. Komplikace v časném období po výkonu (krvácení, nitrobřišní absces, biliární či pankreatická píštěl, raná infekce) nevedou k signifikantnímu snížení QoL 3 ve srovnání s pacienty bez komplikací. Podání chemoterapie nesnižuje QoL. Naopak absence adjuvantní nebo paliativní chemoterapie vede k signifikantnímu snížení QoL sledované 3 měsíce po výkonu či po zahájení. Výsledky studie mohou výrazně ovlivnit indikační úvahu o stanovení optimální léčby u nemocného s karcinomem pankreatu v rámci multidisciplinárního týmu, zejména při rozhodování o typu paliativního výkonu.

   Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZČR č. NR 9998-4.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012