Kvalita života nemocných s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty léčených chemoterapií.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 134

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Karcinom prostaty je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění. Je to především nemoc starších mužů, ale raritně může být diagnostikován i u mladších 40 let. Významnou roli v detekci karcinomu prostaty má stanovení hladiny PSA – prostatického antigenu. Před jeho obecným zavedením do praxe byl relaps onemocnění diagnostikován pouze na základě klinických příznaků – nejčastěji bolestí při metastatickém postižení skeletu, dále potížemi s močením při lokální progresi nebo při postižení viscerálních orgánů, a to symptomy vyplývajícími z jejích funkčních poruch. V čase diagnosy je karcinom prostaty androgen sensitivním onemocněním. Androgenní deprivace je prvním krokem v terapii pacientů s metastatickým onemocněním Tato deprivace ve většině případů znamená regresi tumoru a rozsahu postižení, ale v průběhu 12-18 měsíců postupně dochází k tomu, že tumor se stává androgenně independentním.
Hormonálně refrakterní karcinom prostaty je definován alespoň dvěma po sobě jdoucími vzestupy hladin PSA (vyšetřených ve dvoutýdenním intervalu) u pacientů s kastračními sérovými hladinami testosteronu (< 20 ng/ml) jednou z potenciálních terapeutických možnosíi u těchto nemocných je

• Chemoterapie
V našem souboru je zařazeno 42 nemocných léčených v době od 11/2002 do 11/2004. Medián věku byl 67,4 let (55-79), ECOG Performans Status všech léčených 0-1.

Chemoterapeutický režim – docetaxel 40 mg/m2/týden i.v. v podání 6 týdnů aplikace + 2 týdny pauza. V premedikaci byl dexamethason v dávce 16 mg i.v./aplikaci.

Benefit pro pacienta.
Benefit pro pacienty je především v redukci analgetické terapie. U 26 (81 %) nemocných došlo k změně medikace – 12 (37,5 %) z nich vysadilo silné opioidy a přešlo na slabší opioidy typu tramadolu nebo dihydrokodeinu. 6 (18 %) pacientů postupně užívalo pouze nesteroidní antiflogistika. Úplně léky proti bolesti vysadilo 8 (25 %) léčených. Celkově k omezení spotřeby analgetik o 50 % došlo u 12 (37,5 %) nemocných. Viz tabulka

Tabulka:
Benefit pro pacienta


32 nemocných odpovídalo na řadu vybraných otázek z dotazníku FACIT-stupnice únavy.

Pro příklad uvádíme některé z nich:Odpovědi :
Číslo : 5 65,6% (21 nemocných)
Číslo : 4 34,4% (11 nemocných)

Další výsledky stran sledování kvality života nemocných léčených chemoterapií pro hormonálně rezistentní karcinom prostaty budou presentovány ústně.

Datum přednesení příspěvku: 13. 5. 2006