Kvalita života pacienta léčeného cabazitaxelem pro metastatický karcinom prostaty – netradiční zpracování kazuistiky.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 133

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Sabina Svobodová; MUDr. Katarína Široká; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

   Představíme netradičně zpracovanou kazuistiku pacienta léčeného v úvodu mimo naše pracoviště s dg. karcinomu prostaty u kterého byla 22. 11. 2006 provedená radikální prostatektomie s pánevní lymfadenektomií. Histologicky byl verifikován infiltrativně rostoucí adenokarcinom prostaty, Gleason score 9/5+4/, patologem potvrzeno šíření nádoru v lymfatických cévách, perineurální propagace nádoru a vnitřní ilická uzlina vlevo s metastickým postižením. Následně proběhla radioterapie na lůžko a pánevní lymfatické uzliny s celkovou ložiskovou dávkou 64 Gy. Pacient byl léčen hormonální léčbou bicalutamidem 150 mg a následně LHRH analogy. Od XII/2008 pro progresi paraaortálních uzlin do VI/09 byl léčen Taxoterem v dávce 75mg/m2 á 21 dní + prednisonem, v červnu 2009 došlo dle PET/CT a MR ke zmenšení retroperitoneálních uzlin. V IX/09 – X/09 byla provedena radioterapie na oblast retroperitonea s celkovou dávkou 50 Gy. Od IV/2010 pro elevaci PSA opět nasazen Taxotere + prednison v 3 týdenním intervalu, který pro elevaci PSA na hodnotu 111 ug/l po 9 cyklech vysazen. Od VI/2010 léčen vakcínou s dendritickými buňkami u prof. Bartůňkové na imunologickém odd. FN Motol.

   Na naše pracoviště pacient přichází v lednu 2011 ve velmi dobrém klinickém stavu s PS 0, hodnotou PSA 223 ug/l a nově potvrzenými metastázami do skeletu. Vzhledem k výsledkům studie TROPIC s cabazitaxelem v léčbě hormonálně refrakterního karcinomu prostaty po podání docetaxelu jsme požádali o schválení podání Jevtany. Léčbu bylo možné zahájit v 3/2011, cabazitaxel byl podáván v dávce 25 mg/m2 i.v. á 21 dní + prednisonem 10 mg/den p.o. a profylaktickým podáním růstových faktorů. Pacient prozatím absolvoval 11 cyklů s cabazitaxelem, už po druhém podání došlo k parciální remisi v PSA, tj. poklesu PSA o více jak 50 %. Z nežádoucích účinků byli zaznamenány leukopenie G 4, slizniční toxicita G 1, polyneuropatie DKK s axonální převahou, únava. Pacient po celou dobu terapie cabazitaxelem žije velmi aktivní život, což bychom rádi, s jeho svolením, prezentovali při ústním sdělení. Cílem prezentace vybrané kazuistiky je poukázat na prospěšnost druholiniové léčby hormonálně refrakterního karcinomu prostaty.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012