Kvalita života pacientek s pokročilým ca prsu po neoadjuvantní chemoterapii po 5 a více letech

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 023

Autoři: MUDr. Václav Pecha; MUDr. Renata Koževnikovová; MUDr. Karolína Hovorková

Na prvních onkologických dnech v Českém Krumlov v roce 1994 jsem ve svém krátkém sdělení obhajoval konzervativní chirurgické výkony na prsu. Mimo jiné jsem tehdy řekl: „Chci zde velmi důrazně upozornit na to, že ve světě existuje již více jak 60 let ověřená technika léčby karcinomu prsu,vyzkoušená na půdě renomovaných pracovišť, která jasně bez veškerých pochybností dokazuje, že radikální operační výkon na ženském prsu postiženém karcinomem v ranných stádiích , ale ne jenom, není zdaleka jediným možným, zdaleka pak ne ideálním chirurgickým výkonem. Nechápu, proč tato skutečnost je na mnoha chirurgických pracovištích v České republice neznámá nebo nebrána v úvahu. Zde není třeba nic zkoušet, ověřovat, vymýšlet vymyšlené. Zde je třeba využít všeho, čeho již bylo dosaženo, tyto poznatky rozvíjet dál, nezačínat znovu na startovní čáře a ztrácet tím drahocenný čas.“
Mé sdělení bylo přijato, opatrně řečeno ,velmi chladně a dvě renomované pražské lékařky v polovině sdělení dokonce ze sálu odešly s konstatováním: „Tak tohle poslouchat nebudeme“.
Nadále jsem zůstal zastáncem, konzervativních chirurgických výkonů. V roce l998 jsem otevřel malou onkologickou ambulanci v DTC Praha a. s. a v úzké spolupráci s prim Skovajsovou se začal věnovat neoadjuvantní chemoterapii pro karcinom prsu. Od počátku jsme docilovali velmi slušného procenta konzervativně odoperovaných pacientek po neoadjuvanci, kterou jsme tehdy indikovali pouze pro tumory větší než 3 cm a s postižením, nebo bez postižení axilárních uzlin.
V roce 2002 jsme otevřeli nové onkochirurgické oddělení při DTC Praha a. s. a neoadjuvanci se začali věnovat velmi seriózně. Pokud jsme naše výsledky prezentovali na onkologických setkáních, byly vždy přijaty s určitou nedůvěrou. Rozhodli jsme se proto zhodnotit přežití a kvalitu života u pacientek, které byly na našem pracovišti diagnostikovány od roku l998 do června 2001, tedy které přežívají více jak 5 let po neoadjuvanci a následném chirurgickém výkonu.

Od roku l998 do srpna 2006 jsme provedli 2270 chirurgických výkonů na prsu.
Je to číslo zahrnující karcinomy, včetně in situ , prekancerozy, suspektní mikrokalcifikace a asi l0 % benigních nádorů.
Do konce srpna 2006 bylo léčeno 384 pacientek neoadjuvantní chemoterapií.
Po neoadjuvanci jsme celkově provedli 358 operačních výkonů.
Docilujeme více jak 75 % konzervativních výkonů
Průměrný věk pacientek byl 51,1 / nejmladší 26, nejstarší 72 let, medián 51.
Podrobné informace o celém našem souboru najdete na vystavením posteru.

Od roku l998 do června 2001 jsme aplikovali neoadjuvantní chemoterapii 57 pacientkám s tumorem větším jak 3 cm, NO, Nl.
Dalších 6 pacientek bylo zařazeno do studie TAX-IMA 301. Všechny jsou živé v CR, ale nejsou součástí hodnocení tohoto souboru.
Po neoadjuvanci bylo provedeno 39 konzervativních výkonů a 18 radikálních výkonů, tedy 68.5 % konzervativních a 31.5 %
radikálních výkonů.

Do června 2006 zemřelo 10 pacientek, to je 17.5 %.
Z nich 6 bylo po konzervativním zákroku a 4 po ablaci, tedy 10.5 % : 7.0 % K červnu 2006 tedy přežívá 82.5 %.
Průměrná doba přežití zemřelých pacientek je 45.4 měsíců, medián 49 měsíců.
Průměrná doba přežití žijících pacientek je 75.3 měsíců, medián 74 měsíců.
Nejdelší doba přežití je 98 měsíců.
Nejkratší doba přežití je 10 měsíců /pacientka Ml játra a v době diagnózy/.
Průměrná doba přežití celého souboru je 68, medián 69.
Lokální recidivu mělo 5 pacientek, to je 8.7 % ,z toho 4 po tumorectomii a l po ablaci.
Z těchto pacientek 2 žijí a 3 zemřely.
Generalizace byla prokázána u 11 pacientek, z nichž jedna žije v PR.

Rozhodli jsme se zjistit kvalitu života přežívajících pacientek.
Použili jsme dotazník QoL-C30. Z vyplněných dotazníků, obsahujících 30 otázek, jsme vybrali jen otázky obecně hodnotící kvalitu života.

Dotazník jsme poslali 47 pacientkám. Odpovědělo 37 pacientek, to je 78.7 %.

Hodnocené otázky

1/ Omezoval Váš fyzický stav nebo léčba Váš rodinný život?
1 - vůbec ne, 2 - částečně, 3 - málo, 4 - velmi průměrná hodnota odpovědi je 1.542/ Omezoval Váš stav nebo léčba Váš společenský život?
1 - vůbec ne, 2 - částečně, 3 - málo, 4 - velmi průměrná hodnota odpovědi je 1.563/ Způsobilo Vám omezení fyzické aktivity nebo léčba finanční obtíže?
1 - vůbec ne, 2 - částečně, 3 - málo, 4 - velmi průměrná hodnota odpovědi je 1.74/ Jak byste hodnotily Vaši fyzickou kondici v uplynulém měsíci?
1 - velmi špatná, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - vynikající průměrná hodnota odpovědi 4.895/ Jak byste hodnotili celkovou kvalitu života v uplynulém měsíci?
1 - velmi špatná, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - vynikající průměrná hodnota odpovědi 5.1Odpovědi na položené otázky potvrzují v podstatě velice dobrou kvalitu života léčených pacientek. Grafické znázornění je zcela jednoznačné.

Jsme si vědomi, že soubor je relativně malý, ale jedná se o první pacientky zařazené do neoadjuvance. Průměrná doba přežití 68 měsíců /medián 69/ u souboru pacientek po neoadjuvanci s tumorem větším než 3cm, NO, Nl, v období leden l998 červen 2001 si myslíme je velice dobrá.
Domníváme se, že uvedená čísla dostatečně dokládají oprávněnost této metody a soubor by si zasloužil podrobnější zpracování.
Z uvedných čísel rovněž vyplývá, že konzervativní výkon po neoadjuvanci nezkracuje celkové přežití, respektive, že typ operačního výkonu po neoadjuvanci neovlivňuje délku celkového přežití.

ZÁVĚR

Konzervativní chirurgické výkonu na prsu pro dg. ca po neoadjuvantní chemoterapii mají své přesné postupy a přísná pravidla. Při jejich dodržování je však možno docílit 75 80 % konzervativních výkonů. Na našem malém souboru se snažíme dokázat, že to, co platí jinde na světě již desítky let, platí u nás v republice také. Je jen nutné se o tento postup více zajímat a se všemi danými pravidly ho aplikovat. Zachráněný prs je hodnota, která výrazně zlepšuje kvalitu života ženy, postižené diagnózou rakovina prsu.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006