Kvalita života pacientů po chirurgické léčbě karcinomů dutiny ústní.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 066p

Autoři: MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.; doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.; MUDr. Ondřej Liberda

Chirurgická léčba karcinomů v různých částech dutiny ústní vede k anatomickým a funkčním defektům. Pacienti trpí rozličnými subjektivními i objektivními potížemi v závislosti na rozsahu a povaze chirurgického zákroku. Pravidelně mají problémy s polykáním a mluvením, pokud byla do léčebného protokolu zařazena radioterapie obtěžuje pacienty také xerostomie. Po některých typech výkonů mají pacienti také následky estetické. Kvalita života je ablativním výkonem v dutině ústní vždy do určité míry snížena, cílem studie je zjistit které potíže pacienty nejvíce sužují. Dále jaká je závislost mezi pooperační kvalitou života, výchozím klinickým stadiem léčeného tumoru a z toho vyplývajícím rozsahem resekce, eventuelně také způsobem rekonstrukce pooperačního defektu.
Do studie jsou průběžně zařazováni pacienti operovaní na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno pro karcinomy různých částí dutiny ústní. Zpravidla jazyka, ústní spodiny nebo oblasti horní čelisti. K posouzení kvality života je používán mírně modifikovaný dotazník EORTC QLQ – HN35. Pro hodnocení jsou sčítány bodové hodnoty prvních 27 otázek. Minimální (= subjektivně nejlepší kvalita života) skóre je tedy 27, maximální (= subjektivně nejnižší kvalita života) pak 108. Pacienti jsou žádání o vyplnění dotazníku během pravidelných dispenzárních kontrol. Pro hodnocení jsou pacienti rozděleni do dvou skupin podle předoperační „T“ klasifikace, jedna T1/T2, druhá T3/T4. Zaznamenáno je i objektivní zhodnocení stavu lékařem.
Z průběžných výsledků je, podle očekávání, zřejmé, že pacienti s pokročilejším stadiem choroby mají celkovou kvalitu života subjektivně horší. U zhruba 40% z nich spadá celkové skóre do druhé poloviny rozsahu (je vyšší než 54). Ve skupině s výchozí klasifikací T1/T2 je to jen asi 25% pacientů. Pacienti po výkonu pro pokročilý karcinom subjektivně nejhůře vnímají problémy s polykáním tuhé potravy, průměrné skóre je 2,6. Pacientů operovaných pro stadia T1/T2 činí největší obtíže telefonování, průměrné skóre je 1,9.
Hodnocení pomocí dotazníků je čistě subjektivní, informuje nás jak potíže vzniklé léčbou nádorové choroby vnímají pacienti. Což je nejdůležitější hledisko pro hodnocení kvality živote. Do hodnocení se promítá očekávání, které pacient vkládá do léčby i jeho osobnost. Zajímavé by bylo zhodnotit jak se liší potíže pacientů s různou lokalizací tumoru, na takové hodnocení je bohužel zatím soubor pacientů příliš malý.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006