Kvalita života u pacientek s BRCA1 a BRCA2 pozitivitou po rekonstrukčním chirurgickém zákroku

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 17

Autoři: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.; Mgr. Lenka Dvorská

Soubor

Sledovaný soubor představuje 35 pacientek s nálezem patogenních mutací v BRCA1 a BRCA2 genu. Všechny tyto pacientky se podrobily rekonstrukčnímu chirurgickému zákroku po mastektomii. Věk pacientek v tomto souboru byl v rozmezí 38 - 55 let.

Metoda

V rámci sledování kvality života pacientek byl použit Dotazník životní spokojenosti autorů J. Fahrenberga, M. Myrteka, J. Schumachera a E.Brählera, který je určen k objektivnímu posuzování celkové životní spokojenosti. Dotazník je rozčleněn do deseti významných oblastí, které se na aspektech životní spokojenosti podílí. Tyto oblasti tvoří jednotlivé škály dotazníku – Zdraví, Práce a zaměstnání, Finanční situace, Volný čas, Manželství a partnerství, Vztah k vlastním dětem, Vlastní osoba, Sexualita, Přátelé, známí a příbuzní a Bydlení. Každá z těchto deseti škál je sycena sedmi položkami. 

Tento dotazník se využívá pro individuální diagnostiku i pro posuzování kvality života u různých vybraných skupin populace. Pro výzkum byl vybrán právě tento dotazník s mnoha škálami, jelikož v odborných kruzích v rámci sledování kvality života převažuje názor, že k životní spokojenosti přispívají složky všech oblastí života (sociální vztahy, psychická stabilita, zdraví, existenční jistoty) a to jak v oblasti kognitivní, tak i afektivní. 

Jednotlivé pacientky vyplňovaly Dotazník životní spokojenosti v rozmezí několika týdnů před rekonstrukčním zákrokem a poté v rozmezí několika měsíců po rekonstrukčním operačním zákroku. Sledovaným kritériem byly statisticky významné rozdíly v jednotlivých škálách dotazníku.

Respondentky hodnotily realitu pomocí sedmibodové lickertovy škály s těmito hodnotami:

1 – Velmi nespokojen(a)

2 – Nespokojen(a)

3 – Spíše nespokojen(a)

4 – Ani spokojen(a) ani nespokojen(a)

5 – Spíše spokojen(a)

6 – Spokojen(a)

7 – Velmi spokojen(a)

Výsledky

Tabulka č. 1 ukazuje průměry jednotlivých škál v rámci celého souboru v období před rekonstrukčním operačním zákrokem a po zákroku.

Komentář k výsledkům

Jednoznačné zlepšení u pacientek bylo zjištěno v rámci škál Zdraví, Vlastní osoba a Sexualita. Znamená to, že rekonstrukční operace zlepšila postoje v rámci osobního zdraví, vlastního sebehodnocení a v rámci sexuálního života. Jedná se o škály, které jsou úzce spojeny s vnitřním postojem k sobě samému a s pocitem vlastní sebehodnoty. 

Poměrně nezměněny nebo s mírným pozitivním posunem zůstaly škály Postoje k vlastním dětem, Bydlení, Manželství a partnerství. Tyto aspekty života představují v čase trvalé hodnoty – existence nemoci ji sice ovlivní, ale ne významným způsobem. Význam rodiny, manželství a domácnosti je stabilní v období nemoci i zdraví, proto tyto výsledky odpovídají reálnému životu. 

Nejvýznamnější pokles byl zaznamenán ve škále Finanční situace, kde skutečně může vlivem dlouhodobé pracovní neschopnosti dojít k omezení příjmů finančních prostředků. Mírný pokles byl zaznamenán ve škále Práce a zaměstnání a Volný čas. Snížení kvality života v těchto aspektem pravděpodobně vyplývá z doby léčení a rekonvalescence, kdy je pacientka po určitou dobu vyřazena z pracovního procesu a nemůže se v plném rozsahu věnovat ani zálibám, sportu a jiným volnočasovým aktivitám. 

V rámci celkového hodnocení můžeme říct, že došlo k mírnému pozitivnímu posunu v době po rekonstrukčním operačním zákroku.

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012