Kvalita života u pacientov s onkologickým ochorením z pohľadu sestry.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p006

Autoři: I. Gulášová; RNDr. Zuzana Bačíková, Ph.D.; E. Zacharová; prof. MUDr. Ján Breza (1948-), CSc.; MUDr. Ivan Riedl; M. Kyasová

Súhrn

V prieskume sa autori zamerali na názory zdravotných sestier z onkologických pracovísk na kvalitu života onkologicky chorých pacientov.

Ich predpoklad, že názory sestier z Oddelenia paliatívnej starostlivosti a Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny ohľadne signifikantných oblastí úrovne života pacientov budú odlišné ako názory sestier z ostatných oddelení sa v ich prieskume potvrdil. Zistili, že u onkologicky chorých pacientov je potrebné zlepšiť úroveň ošetrovateľskej starostlivosti najmä v psychickej oblasti.

Kľúčové slová

onkologicky chorí pacienti, zdravotné sestry, kvalita života, psychická oblasť života, ošetrovateľská starostlivosť


Úvod

Kvalita života onkologicky chorých pacientov vystupuje do popredia vzhľadom na rozširujúce sa možnosti liečby onkologických ochorení, a tým aj na možné predĺženie života onkologicky chorých pacientov. Je dôležité onkologicky chorému pacientovi zabezpečiť komfort nielen vo fyzickej, ale aj psychosociálnej a spirituálnej oblasti pacientovho života. V našom príspevku sme sa sústredili na zhodnotenie úrovne kvality života u pacientov s onkologickým ochorením z pohľadu sestry. V našom prieskume sme sa zamerali na zmenu úrovne kvality života u onkologicky chorých pacientov a na faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň kvalitu ich života. Konkrétne sme sa zamerali na názor a vplyv sestier na úroveň už spomínanej kvality života u onkologicky chorých pacientov.


Ciele prieskumu

  • C1: Posúdiť možnosti vplyvu sestier na úroveň kvality života onkologicky chorých pacientov.

  • C2: Zistiť názor sestier na úroveň kvality života u onkologicky chorých pacientov.

Pracovné hypotézy

Pracovná hypotéza H1 Predpokladáme, že väčšina sestier pracujúcich na onkologických pracoviskách si myslí, že sa venuje viac pozornosti biologickej sfére ako psychickému prežívaniu onkologicky chorých pacientov vzhľadom na úroveň kvality ich života.

Pracovná hypotéza H2 Predpokladáme, že v rámci Oddelenia paliatívnej starostlivosti a Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je názor sestier na ovplyvňovanie kvality života onkologicky chorých pacientov odlišný, ako na ostatných oddeleniach.


Základný súbor respondentov

200 respondentov/sestier pracujúcich na onkologických pracoviskách NOÚ a OÚ sv. Alžbety.

Informácie sme získavali metódou anonymného dotazníka určeného pre sestry, ktorý pozostával z 5 zatvorených položiek. Návratnosť dotazníka bola 100%. Prieskum prebiehal od januára roku 2008 do septembra roku 2009.


Výsledky prieskumu

Položka 1: ‚Uveďte oddelenie, na ktorom pracujete‘:

Tabuľka 1Graf 1: ‚Uveďte oddelenie, na ktorom pracujete‘:Položka 2: Počet rokov Vašej praxe:

Tabuľka 2Graf 2 Počet rokov Vašej praxe:Položka 3: ‚Ktorej oblasti života sa podľa Vás v starostlivosti o onkologicky chorých pacientov venuje najviac pozornosti‘

Tabuľka 3Graf 3 Ktorej oblasti sa podľa Vás v starostlivosti o onkologicky chorých pacientov venuje najviac pozornosti?


Položka 4: ‚V ktorej oblasti života onkologicky chorých pacientov je podľa Vás potrebné zlepšiť úroveň ošetrovateľskej starostlivosti na zvýšenie úrovne kvality života‘

Tabuľka 4Graf 4 ‚V ktorej oblasti života onkologicky chorých pacientov je podľa Vás potrebné zlepšiť úroveň ošetrovateľskej starostlivosti na zvýšenie úrovne kvality života‘Tabuľka 5

Položka 5: ‚Podľa Vášho názoru čo najviac ovplyvňuje úroveň kvality života u onkologicky chorých pacientov?‘Graf 5 ‚Podľa Vášho názoru čo najviac ovplyvňuje úroveň kvality života u onkologicky chorých pacientov?‘Diskusia k zisteniam z prieskumu

Vyhodnotenie pracovných hypotéz

Pracovná hypotéza H 1 - Predpokladáme, že väčšina sestier pracujúcich na onkologických pracoviskách si myslí, že sa venuje viac pozornosti biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov ako psychickému prežívaniu onkologicky chorých pacientov vzhľadom na úroveň kvality ich života.

Pracovnú hypotézu H1 sme overovali dotazníkovou položkou 3. Podľa názoru sestier sa najviac pozornosti venuje biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov (182 odpovedí), menej psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov (58 odpovedí), sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov (10 odpovedí) a spirituálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov (10 odpovedí) vzhľadom na kvalitu života. 15% sestier označilo v dotazníkových položkách 3, 4 a 5 viac odpovedí, čo poukazuje na ich nerozhodnosť. Môže to byť spôsobené aj tým, že uvedené oblasti života onkologicky chorých pacientov sa navzájom ovplyvňujú a ťažko ich možno diferencovať.

Vzhľadom na naše zistenia môžeme skonštatovať, že pracovná hypotéza H1 sa potvrdila.


Pracovná hypotéza H2 - Predpokladáme, že v rámci Oddelenia paliatívnej starostlivosti a Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je názor sestier na ovplyvňovanie úrovne kvality života onkologicky chorých pacientov odlišný, ako na ostatných oddeleniach.

Pracovnú hypotézu H2 sme overovali dotazníkovými položkami 3, 4 a 5. Najviac pozornosti sa podľa názoru sestier pracujúcich na Oddelení paliatívnej starostlivosti venuje biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 42,3%, psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 26,9%, spirituálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 19,3% a sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 11,5%.

Podľa názorov sestier je najviac potrebné zlepšiť starostlivosť smerujúcu k zvýšeniu úrovne kvality života u onkologicky chorých pacientov v psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 36,4%, v sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov uviedlo 36,4%, v spirituálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 18,1% a v biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 9,1%. Najviac kvalitu života podľa názoru sestier pracujúcich na Oddelení paliatívnej starostlivosti ovplyvňuje psychická oblasť života onkologicky chorých pacientov 39,2%, biologická oblasť života onkologicky chorých pacientov 28,5%, sociálna oblasť života onkologicky chorých pacientov 21,5% a spirituálna oblasť života onkologicky chorých pacientov 10,8%. Podľa názoru sestier pracujúcich na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sa najviac pozornosti venuje biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 81,8%, psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 9,1% a sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 9,1%.

Zlepšiť úroveň ošetrovateľskej starostlivosti je podľa ich názoru potrebné v psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 42,8%, v sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 28,6%, v spirituálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 23,9% a v biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 4,7%.

Kvalitu života onkologicky chorých pacientov podľa názoru sestier pracujúcich na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny najviac ovplyvňuje psychická oblasť života onkologicky chorých pacientov 34,8%, sociálna oblasť života onkologicky chorých pacientov 26,1%, biologická oblasť života onkologicky chorých pacientov 21,7% a spirituálna oblasť života onkologicky chorých pacientov 17,4%. Podľa názoru sestier pracujúcich na Rádioterapeutickom oddelení sa najviac pozornosti venuje biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 100%. Potrebné je preto zlepšiť úroveň poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti v psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 87,5% a v spirituálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 12,5%. Podľa ich názoru na úroveň kvality života u onkologicky chorých pacientov najviac vplýva úroveň psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 57,2%, úroveň sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 21,4%, úroveň spirituálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 14,3% a úroveň biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 7,1%.

Najviac pozornosti sa podľa názoru sestier pracujúcich na Gynekologickom oddelení venuje biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 87,5% a psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 12,5%.

Je potrebné zlepšiť úroveň poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti smerujúcej k zvýšeniu úrovne kvality života u onkologicky chorých pacientov v psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 50% a v sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 50%. Na úroveň kvality života onkologicky chorých pacientov podľa názoru sestier pracujúcich na Gynekologickom oddelení ovplyvňuje biologická oblasť života onkologicky chorých pacientov 45,5%, psychická oblasť života onkologicky chorých pacientov 36,4% a spirituálna oblasť života onkologicky chorých pacientov 18,1%.

Podľa názoru sestier pracujúcich na Internom oddelení sa najviac pozornosti venuje biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 74,4%, psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 23,1% a sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 2,5%. Potrebné zlepšiť starostlivosť je v psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 70,7%, v sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 14,7%, v spirituálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 9,8% a v biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 4,8%.

Kvalitu života onkologicky chorých pacientov podľa názoru sestier pracujúcich na Internom oddelení najviac ovplyvňuje psychická oblasť života onkologicky chorých pacientov 57,8%, sociálna oblasť života onkologicky chorých pacientov 22,2%, biologická oblasť života onkologicky chorých pacientov 15,6% a spirituálna oblasť života onkologicky chorých pacientov 4,4%.

Podľa názoru sestier pracujúcich na Chirurgickom oddelení sa najviac pozornosti venuje biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 71% a psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 29%. Zlepšiť úroveň poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti je podľa ich názoru potrebné v psychickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 74,4%, v sociálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 17,9%, v biologickej oblasti života onkologicky chorých pacientov 5,1% a v spirituálnej oblasti života onkologicky chorých pacientov 2,6%.

Najviac na úroveň kvality života u onkologicky chorých pacientov podľa názoru sestier pracujúcich na Chirurgickom oddelení vplýva psychická oblasť života onkologicky chorých pacientov 48,9%, biologická oblasť života onkologicky chorých pacientov 24,5%, sociálna oblasť života onkologicky chorých pacientov 20,4% a spirituálna oblasť života onkologicky chorých pacientov 6,2%.

Názory sestier sa v niektorých dotazníkových položkách zhodujú, v niektorých sú odlišné, čo je ovplyvnené práve charakterom oddelení. V rámci Oddelenia paliatívnej starostlivosti a Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je rozdiel medzi jednotlivými oblasťami života onkologicky chorých pacientov minimálny a vyrovnaný, na rozdiel od ostatných oddelení, kde väčšinou prevažuje jedna alebo dve oblasti života onkologicky chorých pacientov.

Predpoklad, že v rámci Oddelenia paliatívnej starostlivosti a Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny že názory sestier ohľadne signifikantných oblastí úrovne ich života, ktoré najviac vplývajú na kvalitu ich života budú odlišné, ako na ostatných oddeleniach sa nám v našom prieskume potvrdil. Pracovná hypotéza H2 sa potvrdila.


Záver

V závere môžeme konštatovať, že obidve pracovné hypotézy sa potvrdili. Na základe výsledkov sme zistili:

  • Z pohľadu sestier sa najviac pozornosti venuje biologickej sfére ako ostatným sféram vzhľadom na kvalitu života

  • V rámci Oddelenia paliatívnej starostlivosti a Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je názor sestier na ovplyvňovanie kvality života onkologicky chorých odlišný, ako na ostatných oddeleniach


Odporúčania pre prax

  • Posudzovať kvalitu života u onkologicky chorých pacientov priebežne počas hospitalizácie v rámci ošetrovateľského procesu, prípadne stručným dotazníkom zameraným na monitorovanie úrovne kvality ich života.

  • Povzbudzovať sestry k tomu, aby sa okrem biologickej oblasti života u onkologicky chorých pacientov viac venovali aj ostatným oblastiam ich života, a tým zvyšovali úroveň kvality života u onkologicky chorých pacientov.

  • Diagnostikovať v rámci ošetrovateľského procesu primerane aj psychické, sociálne a spirituálne potreby vplývajúce na úroveň kvality života u onkologicky chorých pacientov.

  • Zabezpečiť pre onkologicky chorých pacientov možnosť konzultácie so psychológom a podporovať ich vo využívaní tejto možnosti.

  • Zabezpečiť pre onkologicky chorých pacientov v rámci možností sociálnu a spirituálnu pomoc a podporu.

  • Edukovať onkologicky chorých pacientov o možnostiach zlepšenia úrovne kvality ich života.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010