Kvantifikace mRNA cyklinu D1 pomocí RT RQ PCR

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Laboratorní technologie

Číslo abstraktu: 220

Autoři: Mgr. Helena Břízová; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.; Mgr. Alena Augustiňáková; Bc. Irena Hilská; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Lymfom z buněk pláště (mantle cell lymphoma, MCL) patří do skupiny tzv. malobuněčných B lymfomů. Jedná se o agresivní onemocnění, které slabě reaguje na konvenční terapii non-Hodgkinových lymfomů B řady (B-NHL).
V současné době je za nejpodstatnější znak MCL považována ;;translokace t(1114)(q13q32). Důsledkem přestavby je umístění proto-onkogenu CCND1 pod kontrolu imunoglobulinového „enhanceru“ na chromosomu 14, což vede k transkripční deregulaci genu CCND1 a indukuje konstitutivní expresi cyklinu D1. Exprese cyklinu D1, jako klíčového regulátoru buněčného cyklu, se považuje za podstatnou událost v patogenezi MCL.
V laboratoři molekulární patologie jsme zavedli stanovení transkriptu cyklinu D1 pomocí kvantitativní reverzně transkriptasové PCR v reálném čase. Molekulární vyšetření je významným přínosem v situaci nejasné diagnostiky. Metoda kvantitativní PCR je citlivý a vysoce specifický prostředek molekulární analýzy umožňující sledovat hladinu detekované molekuly ve vzorku.
Expresi genu CCND1 na mRNA úrovni jsme analyzovali celkem u 86 vzorků primárních nádorů. Jednalo se 60x o nemocné s MCL, 21x o pacienty s jiným B-NHL a jako kontrolu jsme použili 5 nemocných s reaktivní lymfadenopatií. Dále jsme vyšetřili 93 vzorků kostní dřeně nebo periferní krve. Šlo 26x o pacienty s infiltrací MCL, 23x bez infiltrace MCL a 44 vzorků pocházejících od pacientů s jiným B-NHL. Na uvedeném rozsáhlém souboru pacientů jsme prokázali zvýšenou expresi cyklinu D1 u vzorků MCL v porovnání s kontrolami, případně ostatními vyšetřenými B lymfomy (rozdíl dosáhl statistické významnosti p<0,0001).
Hodnocení experimentu umožnilo stanovit rozdílné hladiny cyklinu D1 použitelné pro diferenciální diagnostiku. Kvantitativní stanovení exprese transkriptu pro cyklin D1 lze využít jak pro upřesnění diagnosy, tak pro následné monitorování pacientů – infiltrace kostní dřeně a periferní krve.
Projekt je podporován IG FNM 9756 a výzkumným záměrem MZO 00064203/6704.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006