Kvantitativní stanovení exprese cyklinu D1, spolehlivý nástroj v diagnostice a sledování pacientů s lymfomem z buněk pláště (MCL)

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 028

Autoři: Mgr. Helena Břízová; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Úvod a cíl práce: Lymfom z buněk pláště (MCL) představuje samostatnou klinicko-patologickou jednotku. MCL patří do kategorie lymfomů z malých buněk a vyznačuje se charakteristickými morfologickými, imunofenotypovými a genetickými vlastnostmi. Jeho včasné a správné rozpoznání má značný klinicko-terapeutický význam, neboť se jedná o lymfom agresivní, s rychlou progresí onemocnění a špatně reagující na konvenční terapii účinnou při léčbě ostatních non-Hodgkinovských lymfomů z B buněk (B-NHL).
U MCL dochází k transkripční deregulaci genu CCND1 vedoucí k patologické expresi cyklinu D1 vlivem t(11;14) (q13;q32), v jejímž důsledku dochází ke spojení IgH enhanceru na chromozomu 14 s genem CCND1 na chromozomu 11. S použitím fluorescenční in situ hybridizace je translokace (11;14) detekována u >90% MCL. Nicméně molekulární stanovení translokace pomocí genomické PCR je problematické a umožňuje analyzovat pouze 30–50 % MCL. Cílem práce je kvantitativní stanovení exprese mRNA cyklinu D1 (dále jen cyklin D1), které rozšíří spektrum diagnostických možností u MCL, a umožní sledovat rozvoj onemocnění na molekulární úrovni. Navíc množství exprimovaného cyklinu D1, jako klíčové molekuly regulace buněčného cyklu, může mít prognostický význam pro pacienty s MCL. Míru exprese cyklinu D1 jsme tedy korelovali s proliferační aktivitou buněk (měřena stanovením hladiny exprese proliferačního markeru, Ki-67).
Metody: Pro stanovení hladiny mRNA cyklinu D1 a Ki-67 jsme použili metodu reverzně transkriptázové polymerázové řetězové reakce v reálném čase (RT-RQ-PCR). Metoda kvantitativní PCR je citlivý a vysoce specifický prostředek molekulární analýzy umožňující sledovat přesné množství detekované molekuly ve vzorku a její případné změny v průběhu onemocnění.
Výsledky: Míru exprese cyklinu D1 jsme analyzovali u 118 vzorků primárních nádorů (z toho 74x se jednalo o MCL) v kryostatových a/ nebo parafinových řezech a pro kontrolu u 5 uzlin pocházejících od pacientů s reaktivní lamfadenopatií. V 73/74 MCL jsme nalezli vysokou expresi cyklinu D1. Expresi cyklinu D1 srovnatelnou s hladinou pozorovanou u MCL jsme nedetekovali v žádném z testovaných B-NHL ani kontrolním vzorku. Výjimku tvoří skupina „mucosa associated lymphoma tissue“ (MALT) lymfomů z plic nebo žaludku, kde je vysoká hladina exprese cyklinu D1 způsobena příměsí epiteliálních buněk přítomných ve směsném bioptickém materiálu. Vztah mezi proliferační aktivitou a mírou exprese cyklinu D1 ve vzorcích primárních nádorů MCL jsme neprokázali.
Rovněž jsme kvantitativně vyšetřili cyklin D1 u 117 aspirátů kostní dřeně (KD) odebraných v době diagnózy a/nebo v průběhu onemocnění od pacientů s B-NHL (70× se jednalo o KD od pacientů s MCL, z nichž 39 mělo zaznamenanou infiltraci KD lymfomem). Jako kontrolní skupinu jsme použili 10 vzorků KD od zdravých dárců. U žádného vzorku z kontrolní skupiny ani ostatních B-NHL jsme neprokázali zvýšenou hladinu exprese cyklinu D1. Cyklin D1 byl ve zvýšené míře detekován u 35/39 KD infiltrovaných MCL. Nezvýšené množství cyklinu D1 jsme podle očekávání zaznamenali u 29/31 KD bez infiltrace MCL.
Dosud získané výsledky ukazují, že sledování úbytku případně nárůstu hladiny cyklinu D1 je vhodné i pro sledování dynamiky onemocnění.
Závěr: Kvantitativní stanovení exprese cyklinu D1 je vhodným nástrojem diferenciální diagnostiky ve vzorcích primárních nádorů i KD. Metoda RT-RQ PCR umožňuje sledovat pacienty s MCL na molekulární úrovni a poskytuje rovněž slibný nástroj sledování průběhu onemocnění během léčby, včetně stanovení minimální residuální/diseminované nemoci v KD, což má potencionální terapeutický dopad.

Projekt je podporován grantem GAUK 200055, 46/2006/C/2.LF, grantem IG FNM 9756 a výzkumným záměrem MZO 00064203/6704.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006