Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici: nová metoda detekce okultního krvácení

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 042p

Autoři: Bc. Lucie Juránková; Petra Světlíková; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Cíl

Stanovení hemoglobinu ve stolici slouží ke screeningu skrytého krvácení do střeva v důsledku kolorektálního nádoru u asymptomatických jedinců. V případě pozitivního testu na okultní krvácení do stolice následuje cílené kolonoskopické vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu, proto je nutná vysoká specificita testu. Na druhou stranu musí být takový test dostatečně citlivý. Guajakový test (Heamoccult) nesplňuje plně požadavky na tyto dva parametry; může být falešně pozitivní z dietetických důvodů, a má detekční cut-off přibližně 5 mg Hb/g stolice, což nemusí být dostatečně citlivé. V poslední době se objevují nové způsoby detekce okultního krvácení do střeva např. na principu imunologické detekce lidského hemoglobinu ve vzorku stolice. Takový přístup testujeme jak z hlediska laboratorních parametrů (přesnost, linearita, specificita), tak z hlediska klinických parametrů v kontextu endoskopického nálezu. Testovaným přístrojem je OC Senzor.


Metody

OC Senzor testuje vzorky odebrané do uzavřeného systému. Vzorek je na odběrovém kartáčku po zasunutí do kazety protlačen přesně definovaným septem, které zajišťuje extrakci 10 mg stolice ve 2 ml stabilizujícího tlumiče. V analyzátoru je mechanickým tlakem kazeta stisknuta a dochází k protlačení extraktu stolice filtrem do nástřikové jamky pod aluminiovou fólii, která je perforována a 25 mikrol extraktu je aplikováno do měřící kyvety. Hemoglobin přítomný v extraktu je detekován po reakci s protilátkou turbidimetricky. Iniciální měření byla prováděna na zdravých dobrovolnících 10 x 10 měření. Linearita byla testována na ředěných vzorcích plné krve o sestupné koncentraci. Specificita stanovena na analýze vzorků animální krve. Pacienti v péči gastroenterologa byli vybaveni 3 odběrovými soupravami pro konsekutivní odběry v různých dnech. Cut-off udávaný výrobcem je 100 ng/ml.


Výsledky

Při 10 konsekutivních stanovení u zdravých dobrovolníků jsme prověřili opakovatelnost stanovení. Stanovení je lineární v celém rozmezí detekce. Zvířecí hemoglobin nebyl touto metodou detekován. V době přípravy tohoto abstraktu byly známy výsledky 10 pacientů, kteří zároveň podstoupili kolonoskopii. U 4 z nich endoskopicky s negativním nálezem stran polypu či nádorové infiltrace byla zachyceny ve všech třech odběrech hodnoty negativní, z toho třikrát opakovaně nulové a u jednoho pacienta mírně zvýšené avšak hluboce pod hranicí cut-off s průměrem 11 ng/ml. U třech pacientů s histologicky verifikovaným karcinomem byly zachyceny ve všech třech odběrech vysoké hodnoty s průměry 1473, 1043 a 937 ng/ml. U jednoho pacienta s drobným plochým polypem byly hodnoty pod cut-off. U jednoho pacienta s adenomem byly zaznamenány velmi rozdílné hodnoty ze tří odběrů 3 - 195 - 1460 ng/ml. U pacienta s chronickou proktitis a obrazem masivní zánětlivé infiltrace se hodnoty ve třech měřeních pohybovaly od 250 - 500 ng/ml.


Závěr

Stanovení hemoglobinu ve stolici na přístroji OC Senzor imunologickou metodou umožňuje kvantitativní testování pro účely screeningu krvácení do střeva, které je komfortní jak z hlediska pacienta tak z hlediska laboratorního personálu. Stanovení způsobem třech různých odběrů u jednoho pacienta poskytuje klinicky relevantní výsledky, např. konzistentně vysoké hodnoty u karcinomu a proměnlivé výsledky u nepravidelně krvácejících adenomů. Soubor sledovaných pacientů nadále rozšíříme a ve vlastním sdělení poskytneme přesnější data.


Práce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví číslo MZ000209805 a poděkovaní za finanční podporu patří také paní Tuskové Vojtkové.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009