LAPAROSKOPICKÉ ANATOMICKÉ RESEKCE PRO NÁDOROVÉ PATOLOGIE LEVÉHO LALOKU JATER

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: X. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 283

Autoři: doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Tomáš Grolich

Východiska:

Laparoskopické výkony pro patologie jater mohou být jak jednoduché periferní resekce, tak i technicky náročné anatomické resekce. Pro nádorové patologie, nejčastěji metastázy jaterní, volíme na Chirurgické klinice FN Brno individuální posouzení, zda je možná resekce laparoskopická, nebo zda budeme preferovat přístup laparotomický. Dále je nutné zvážit, zda bude provedena resekce anatomická nebo atypická.

Cíl:

Posouzení výsledků laparoskopických a laparotomických anatomických resekčních výkonů v oblasti levého laloku jaterního v letech 2010–2013 na Chirurgické klinice FN Brno-Bohunice. Nejčastější patologií byly metastázy kolorektálního karcinomu.

Výsledky:

Na CHK FNB bylo v letech 2010–2013 provedeno 16 anatomických resekcí v oblasti levého laloku jaterního, nejčastěji levostranná lobektomie (10), segmentektomie (4) a levostranná hemihepatektomie (2). Ve dvou případech se jednalo o laparoskopickou simultánní resekci s primární patologií tračníku.

Závěr:

Anatomické laparoskopické resekce jaterní mají signifikantně menší krevní ztrátu než resekce klasické, což pokládáme za nejdůležitější aspekt při volbě laparoskopického přístupu. Dáváme přednosti intraparenchymové časné kontrole vaskulárního pediklu před preparací extraparenchymovou. U anatomických resekcí je další výhodou onkologická bezpečnost resekční linie, takže ji preferujeme u většiny nálezů vyjma zcela drobných periferních ložisek.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014